Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/63

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   51   —

lVarA = \lyricmode { Jest tam łą -- czka z_dro -- bną traw -- ką, Jest kry -- ni -- czny zdrój! }

sVarA = { f16 f^\< \stemUp bes bes \stemNeutral aes\! ges | c8^\mf bes4 | des16 des es8^\> bes16([aes\!]) | % w1
f'4.^\p( | f)( | f4) r8 \bar ":|." R4.\fermataMarkup \bar "|." }

sVarCrep = { des4\sustainOff\sustainOn( ges16[bes\sustainOff]) | es4.\sustainOn | \stemUp <aes, aes'>4\sustainOff\sustainOn\sustainOff \stemNeutral aes8 | % w1
<des, aes'>4.~\sustainOn | <des aes'>~ | <des aes'>8 r <des' aes'> }

lVarB = \lyricmode { Cu -- dnaż, cu -- dna noc ta le -- tnia, Cu -- dny jest nasz świat! }

sVarB = { <f ces' es>16[<f ces' des>_\< <bes des ges> <bes des ges> <aes des ges>\! <ges des' ges>] | <c! des ges>[<c des ges> <bes des ges> <bes des ges> <des ges bes> <des ges bes>] | <des f aes>[<des f aes> <es ges aes>_\> <es ges aes> <bes ges' aes>\! <aes ges' aes>] | % w1
<des f aes>_\p[<des f aes> <f aes des> <f aes c> <f aes es'> <f aes des>] | <aes, des f>[<des f bes> <des f aes> <f, aes des> <aes des f> <f aes des>] | <aes aes'>[<aes aes'> <aes aes'> <aes aes'> <aes f' aes> <aes aes'>] \bar ":|." <f aes des f>4.\fermata \bar "|." }

sVarCk = { <des, aes'>4.\fermata \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key bes \minor \time 3/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key bes \minor \time 3/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative g' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key bes \minor \time 3/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative a,, { \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


1.  Jest tam łączka z drobną trawką,
Jest kryniczny zdrój!

2.  Cudnaż, cudna noc ta letnia,
Cudny jest nasz świat!27. Marzenie chłopca.

sVarB = { \partial 8 c8_\f^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Trochę żwawo" } | f4_\markup { \small \italic "marcato" } g16[aes f aes] | c4 c,8[d16 e] | f[g aes8] g[<bes, e>_>] | <c f>_>[des16( es] <c f>) r\fermata^\f c'8 | }

sVarA = { \partial 8 r8 | R2*3 | r4 r8\fermata c_\f | }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " A }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " A }

sVarC = { \partial 8 c8 | f4 g16[aes f aes] | c4 \stemUp c,8[d16 e] \stemNeutral | f[g es8] g[<bes, g'>^>] | <f' aes>^>[<f bes>] <f aes>16 r\fermata c'8 | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Poco allegro." } \autoBeamOff \relative c'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \relative c' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key f \minor \time 2/4 \relative c { \repeat volta 2 { \sVarC } } }
 >>
>> }


1.  A

2.  A