Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/62

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   50   —

sVarB = { <bes ges' bes>16[<c ges' bes> <es ges bes> <es ges bes> <des ges bes> <bes ges' bes>] | <des f aes>[<des f aes> <des f aes> <des f aes> <des f aes> <des f aes>] | <c f aes>[<des f aes> <c f aes> <aes f' aes> <bes e g> <g e' g>] | % w1
<c f aes>[<c f aes>] <f, aes c>[<f aes c> <f aes d> <f aes d>] | \stemDown <aes c es!>[<aes c es> <bes des es> <bes des es> <f des' es> <es des' es>] | <c' es>[<c es> <c es aes> <c es g> <c es bes'> <c es aes>] | <bes des ges!>[<bes des ges> <bes des ges> <bes des ges> <bes des ges> <bes des ges>] | % w2
<des es ges>[<c es ges> <bes des ges> <bes des ges> <aes c ges'> <aes c ges'>] | <aes des f>[<aes des f> <bes des f> <bes des f> <f des' f> <ges des' f>] | <aes c es>[<aes c es> <es c' es> <es c' es> <ges c es> <ges c es>] \stemNeutral | }

sVarA = { bes16 c es8 des16([bes]) | des4. | c16 des c aes \stemUp bes \stemNeutral g | % w1
c8 f,4 | aes16 aes \stemUp bes8 \stemNeutral f16([es]) | c'4 r8 | bes16 bes bes8. bes16 | % w2
des c \stemUp bes8 aes | aes16 aes bes8 \stemNeutral f16([ges]) | aes8( es4) | }

sVarCrep = { <des,, ges>4.\sustainOff\sustainOn | <des' aes'>\sustainOff\sustainOn | <f, c>\sustainOff\sustainOn | % w1
<f' c'>4\sustainOff\sustainOn f,8\sustainOff\sustainOn | es es'4 | <aes, es>\sustainOff\sustainOn r8\sustainOn | <aes, aes'>4. | % w2
<aes' aes'>\sustainOff\sustainOn | <des, des'>\sustainOff\sustainOn | <aes aes'>\sustainOff\sustainOn | }

lVarB = \lyricmode { Roz -- legł tam się głos. Le -- ci e -- cho od ol -- szy -- ny Po -- lem peł -- nem ros. A mie -- sią -- czek ci -- cho wsta -- je, Li -- pa sy -- pie kwiat. }

lVarA = \lyricmode { Zga -- śnie zo -- rza wnet, A pod la -- sem pod ol -- szo -- wym Sły -- chać rże -- nie het! Si -- wy ko -- nik tam się pa -- sie, Si -- wy ko -- nik mój. }

sVarCk = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key bes \minor \time 3/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key bes \minor \time 3/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative a' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key bes \minor \time 3/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative a { \sVarCrep } }
 >>
>> }


1.  Zgaśnie zorza wnet,
A pod lasem pod olszowym
Słychać rżenie het!
Siwy konik tam się pasie,
Siwy konik mój.

2.  Rozległ tam się głos.
Leci echo od olszyny
Polem pełnem ros.
A miesiączek cicho wstaje,
Lipa sypie kwiat.