Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/61

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   49   —

lVarA = \lyricmode { nam przy -- nio -- są. Nim wy -- sie -- czem po las O -- biad nam przy -- nio -- są. }

sVarA = { f8. g16 a8 f \breathe | g a bes a16([g]) | c4 d \breathe | e8 d e c | % w1
f2 | f,4 r | R2 \bar ":|." R2 \bar "|." }

sVarCrep = { <f a c>8.[<f a c>16] <f a c>8[<f a c>] | <c bes' c>[<c bes' c>] <c bes' c>[<bes' c>] | <a c>4^> <aes c>_> | <g bes c>8[<g bes c>] <c, g' c>[<c g' c>] | % w1
<f a c>[<f a c> <f a c> <f a c>] | <f a c>[<f a c> <f a c> <f a c>] | <f bes c>[<f bes c> <f bes c> <f bes>] }

lVarB = \lyricmode { o -- czy zło -- te. I o -- twie -- ra z_dzi -- wu Swo -- je o -- czy zło -- te. }

sVarB = { f8._\>[g16] a8[f\!] | <e g>_\p[<e a>] <e bes'>[<e a>16(g)] | <f c'>4_>_\markup { \small \italic "cresc." } <f d'>_> | <e bes' e>8[<e bes' d>] <e bes' e>[<e bes' c>] | % w1
<f a f'>4_\f e16_>([f b c] | e,[f b c]) f,8_>[f_>] | g16([a bes a] g[a g c,]) \bar ":|." f8[<c f>_>] <c f>_> r \bar "|." }

sVarCk = { <f a>8[<f a>^>] <f a>^> r \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative f' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative f' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative f { \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


1.  nam przyniosą.
Nim wysieczem po las
Obiad nam przyniosą.

2.  oczy złote.
I otwiera z dziwu
Swoje oczy złote.26. Cichy wieczór.

sVarB = { <aes aes'>16_\pp_\<^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Zwolna i marząco" } [<aes aes'> <aes aes'> <aes aes'> <aes f' aes> <aes aes'>\!] \bar ".|:" <aes f' aes>[<aes aes'> <aes aes'> <aes aes'> <aes f' aes> <aes f' aes>] | <aes f' aes>[<aes f' aes> <des f aes>_\> <des f aes> <bes f' aes> <des f aes>\!] | <c ges' aes>[<c ges' aes> <aes ges' aes> <aes ges' aes> <aes ges' aes> <aes ges' aes>] | }

sVarCp = { r8\sustainOn r <des f> }

sVarA = { R4. \bar ".|:" R4. | aes16^\p aes des des bes des | c8 aes4 | }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Si -- wy ko -- nik rży po łą -- ce, }

sVarCrep = { <des f>8 r <des, aes'> | <des, aes'>4. | <aes'' es'>\sustainOff\sustainOn | }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Ci -- chy wie -- czór już za -- pa -- da, }

sVarCk = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key bes \minor \time 3/8 \tempo \markup { \small \bold "Andante spianato, con delicatezza." } \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key bes \minor \time 3/8 \relative a' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key bes \minor \time 3/8 \relative d' { \sVarCp \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


1.  Cichy wieczór już zapada,

2.  Siwy konik rży po łące,