Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/41

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   29   —

sVarB = { <cis a'>4( fis'16_\pp[e cis b] | a[fis e gis] a[cis fis e] | cis'8) r <cis, a'>4 | <cis, a'>2\fermata \bar "|." }

sVarA = { <cis a'>2~ | <cis a'>4 r | R2 | R2\fermataMarkup \bar "|." }

sVarC = { <a, e' a>4\sustainOn r | R2 | r4 <a' e'> | <a, e'>2\fermata\sustainOff \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { dą! }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative b { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key a \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative b { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key a \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative e { \sVarC } }
 >>
>> }


dą!16. Nasza czarna jaskółeczka.

sVarB = { <b d>8_\mf^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Cokolwiek żwawo." } ([<f' a>] <a, c>2) | <g bes!>8([<d' f>] <f, a>2) | <e g>8([<bes' d>] <d, f>4) <e g>8([<bes' c>]) \bar ".|:" <d, f>([<a' c>] <c, f>4) <f a> | % w1
g8_\p_\markup { \halign #-1.5 \small \italic "con anima" } ([a]) <bes, d bes'>4 r8 d | e([f_\<]) <e g>4 <e a>\! | bes'8([c]) <f, d'>4._> a8 | \stemUp c([a_\>]) \stemNeutral <c, g'>4 <c f>\! | }

sVarCp = { f2( \acciaccatura d'8 c4) | f,2( \acciaccatura d'8 c4) | f,2( \acciaccatura d'8 c4) }

sVarA = { R2.*3 \bar ".|:" R2. | % w1
g8^\p^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "con anima" } a \stemUp bes4. \stemNeutral d,8 | e f^\< g4 a\! \breathe | bes8 c d4. a8 | c^\> a g4 f\! | }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " A ty czar -- na ja -- skó -- łe -- czko, No -- sisz piór -- ka na gnia -- zde -- czko, }

sVarCrep = { f,2( \acciaccatura d'8 c4) | c2 <g' bes>4 | c, <bes' c> <bes c> | f, <f' a> <f a> | a, <f' a> <f a> | }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Na -- sza czar -- na ja -- skó -- łe -- czka Przy -- le -- cia -- ła do gnia -- zde -- czka, }

sVarCk = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto." } \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \relative b' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 3/4 \relative f, { \sVarCp \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


1.  Nasza czarna jaskółeczka
Przyleciała do gniazdeczka,

2.  A ty czarna jaskółeczko,
Nosisz piórka na gniazdeczko,