Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/42

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   30   —

sVarB = { <c e>8_\p([a']) <d, gis>4 a'8[b] | << { \voiceOne c2. } \new Voice { \voiceTwo r4 <c, e> <c e> } >> | \oneVoice d'8_\<([f] <f, b>4\!) << { \voiceOne c'8([gis] } \new Voice { \voiceTwo e4 } >> | \oneVoice \stemUp a8_\>[e']) \stemNeutral <e, a e'>4.\!( d'8) | % w1
c8([g]) <e bes'>4 <e a>8([g]) | fis_\<([g]) <e d'>4_>\! <e c'> | b'8_\markup { \small \italic "cresc." } ([c]) <fis, g>4 fis8([a]) | b([c_\mf]) <f, c' f>4 <d f a> | % w2
g8_([a]) <d, f bes>4 << { \voiceOne a'8([bes]) | d2. } \new Voice { \voiceTwo <d, f>4 | r_\> <d f bes> <d f bes>\! } >> | \oneVoice d8_\p_([f]) <c e>4 f8([g]) | << { \voiceOne c2. } \new Voice { \voiceTwo r4 <c, f>2 } >> \oneVoice | }

sVarA = { e8 a gis4 a8([b]) | c2. | R2.*2 | % w1
c8 g \stemUp bes4 \stemNeutral a8([g]) fis^\< g d'4^>\! c | b8^\markup { \small \italic "cresc." } c gis4. a8 | b8 c^\mf f4 a, \breathe | % w2
g8 a \stemUp bes4 \stemNeutral a8([bes]) | d2.^\> | d,8\!^\p f e4 f8([g]) | c2.~ | }

sVarCrep = { <a, e' a>4 <a e' b'> r | << { \voiceOne r <e' a>4 <e a> } \new Voice { \voiceTwo a,2. } >> | \oneVoice r4 <a' d>4 <a d> | r <a c> r | % w1
c, <g' c> <g c> | c, <bes' c>^> <bes c> | f, <d' b'> <f c'> | a,2 d4 | %w2
bes2. % patrz: "Omyłki druku"
| g2. | c4 <c bes'> r | f, <c' a'>2 | }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Ście -- lesz dziat -- kom je! \set stanza = "2. " Ściel- że so -- bie ściel nie -- bo -- go, Chło -- pcy pój -- dą swo -- ją dro -- gą, Nie ru -- szą go nie! Nie ru -- szą go nie! }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Przez da -- le -- ki kraj! \set stanza = "1. " Bo_w tem gnia -- zdku się ro -- dzi -- ła, Bo tu jest jej strze -- cha mi -- ła, Bo tu jest jej raj! Bo tu jest jej raj! }

sVarCk = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative c' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative f { \sVarCrep } }
 >>
>> }


1.  Przez daleki kraj!

Bo w tem gniazdku się rodziła,
Bo tu jest jej strzecha miła,
Bo tu jest jej raj!
Bo tu jest jej raj!

2.  Ścielesz dzióbkiem je!

Ściel-że sobie ściel niebogo,
Chłopcy pójdą swoją drogą,
Nie ruszą go nie!
Nie ruszą go nie!