Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/40

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   28   —

sVarB = { <d fis>8([ <e gis> <fis a> <e gis>]) | <d a'>4_\< <fis b>8\![<fis cis'>] | <d fis d'>4_\f <fis cis'>8([<d b'>]) | << { \voiceOne cis'8_\>_([b]) } \new Voice { \voiceTwo d,4 } >> \oneVoice <d e>\! | % w1
cis16([e <a e'> e] <fis d'>[a <gis b> e]) | <a e'>([e cis e] <fis e'>[a <gis b> d]) | <a' cis>([cis, fis e] <fis b>[a <d, fis> gis]) | <e a>([fis e fis] e8) r | % w2
<d fis>16([cis <e gis> d] <fis a>8[<e gis>]) | <d a'>4( <fis b>16[d <fis cis'> d]) | <fis d'>([d fis a] <fis cis'>[e <d b'> e]) | <d fis>4 << { \voiceOne gis8_([b]) } \new Voice { \voiceTwo d,4 } >> \oneVoice | }

sVarA = { <d fis>8 <e gis> <fis a> <e gis> | <d a'>4^\< <fis b>8\! \breathe <fis cis'> | <fis d'>4^>^\f <fis cis'>8 <d b'> | << { \voiceOne cis'^\>_([b]) } \new Voice { \voiceTwo d,4 } >> \oneVoice <d e>\! \breathe | % w1
<cis e>8^\p \stemUp <a' e'> <fis d'> <gis b> | <a e'>4 <fis d'>8 \breathe <gis b> | <a cis>4 \stemNeutral << { \voiceOne b16[a] fis[gis] } \new Voice { \voiceTwo \autoBeamOff fis8 d } >> | \oneVoice <cis a'>4 <cis e>8 r | % w2
<d fis> <e gis> <fis a> <e gis> | <d a'>4^\< <fis b>8\! \breathe <fis cis'> | <fis d'>4^\mf^\> <fis cis'>8\! \breathe <d b'> | << { \voiceOne fis4^\p( gis8[b]) } \new Voice { \voiceTwo d,2 } >> \oneVoice | }

lVarA = \lyricmode { Roz -- wi -- nę -- ła nam się Ta pal -- ma kwie -- tnio -- wa. Roz -- wi -- nę -- ła nam się Nad by -- strą tą wo -- dą, Za -- pach -- nia -- ła wio -- sna Kwie -- tnio -- wą po -- go -- }

sVarC = { <d, a'>2 <fis a>4 <d a'>8[<cis b'>] | <b fis' a>4. <b fis' a>8 | <e gis>2 | % w1
<a, e'> | <a e'> | <a e'>4 << { \voiceOne d'8_([b]) } \new Voice { \voiceTwo a4 } >> | \oneVoice <a cis> cis16([b a e]) | % w2
d4 d16([a' d a] | fis[gis fis e] <d a'>8[<cis a'>]) | <b fis' a>2 | b16([fis' a fis] <e b'>4) | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative c' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key a \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative e' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key a \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative c' { \sVarC } }
  >>
>> }


Rozwinęła nam się
Ta palma kwietniowa.
Rozwinęła nam się
Nad bystrą tą wodą,
Zapachniała wiosna
Kwietniową pogo-