Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/39

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   27   —

sVarB = { <d b'>2_\> | <d a'>4 r8\! a' | <g cis>4_\< <fis d>\! | <b, fis' a> << { \voiceOne <e g>8([<d fis>]) } \new Voice { \voiceTwo b4 } >> | \oneVoice <b d e>_\> <g cis e>\! | <fis d'> r \bar "|." }

sVarA = { <d b'>2^\> | <d b'>4 r8\! << { \voiceOne a' } \new Voice { \voiceTwo a } >> \oneVoice | <g cis>4^\> <fis d'>\! | <fis a> <e g>8 <d fis> | << { \voiceOne e2 | d4 } \new Voice { \voiceTwo d^\>( cis\!) | d } >> \oneVoice r | \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { lo -- ne Po -- ran -- ną ro -- są zro -- szo -- ne. }

sVarC = { <d g>2 | <d fis>4 r8 a' | <e a>4 <d a'> | e, e8([fis]) g4 a | <d, a'> r \bar "|." }

lVarB = \lyricmode { si -- cie, Bo przy -- szło słoń -- ce i ży -- cie. }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative c' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative c' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative a, { \sVarC } }
 >>
>> }


1.  lone
Poranną rosą zroszone.

2.  sicie,
Bo przyszło słońce i życie.15. Wierzba.

sVarB = { fis16_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Umiarkowanie i śpiewnie." } ([e a, cis] e4) | b16([cis b gis] e4) | a16([fis e fis] e[cis a cis] | b[cis b gis]) e8\fermata e | % w1
<a e'>4( <fis d'>8[<gis b>]) | <a e'>4( <fis d'>8[<gis b>]) | <a cis>4( <fis b>16[a <d, fis> gis] | <e a>4 e8) r | }

sVarA = { R2*3 | r4 r8\fermata << { \voiceOne e } \new Voice { \voiceTwo e^\p } >> | % w1
\oneVoice \stemUp <a e'>4 \stemNeutral <fis d'>8 <gis b> | <a e'>4 <fis d'>8 \breathe <gis b> | <a cis>4 << { \voiceOne b16_([a]) fis_([gis]) } \new Voice { \voiceTwo \autoBeamOff fis8 d } >> | \oneVoice <cis a'>4 <cis e>8 r | }

lVarA = \lyricmode { Ko -- can -- ki, ko -- can -- ki, Ga -- łąz -- ka wierz -- bo -- wa! }

sVarC = { \clef "violin" f16([e a, cis] e4) | b16([cis b gis] e4) | a16([fis e fis] e[cis a cis] | \clef "bass" b[cis b gis]) e8\fermata r | % w1
<< { \voiceOne cis'4( b8[d]) | cis4( b8[d]) | e4( d8[b]) } \new Voice { \voiceTwo a2 | a | a } >> \oneVoice <a cis>4 <a cis>8 r | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Moderato cantabile." } \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key a \major \time 2/4 \autoBeamOff \relative f''' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key a \major \time 2/4 \relative f'' { \sVarC } }
 >>
>> }


Kocanki, kocanki,
Gałązka wierzbowa!