Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/38

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   26   —

sVarB = { g'8([b d cis d cis] | d[cis d cis d e] | cis[a c d16 c] b8[a] | b[a] g4) r \bar "|." }

sVarA = { R2.*4 \bar "|." }

sVarC = { <g b d>2.~ | <g b d> | <g a d>2 <g c d>4 | <g b d>2 r4 \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative d' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative g { \sVarC } }
 >>
>> }14. W polu.

sVarB = { << { \voiceOne a2.^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Spokojnie." } | <d, a'> | a'4_( d8[b] a[b]) | a_([g] <d fis>2) | <b d e>4( g'8[fis] e[fis]) } \new Voice { \voiceTwo d2_\f_\>( e4\!) | s2._\p | d2. | cis4 s2 | s4 <b d> cis } >> | \oneVoice d8([fis]) <d a'>2 \bar "||" \time 2/4 <cis a'>4^( <cis e>8[<cis fis>_\<]) | <cis g'>4^( <cis fis>8[<cis g'>\!]) | }

sVarA = { R2.*2 | <d a'>4^\p \breathe <d d'>8 <d b'> <d a'> <d b'> | <cis a'> <cis g'> <d fis>2 \breathe | % w1
<d e>4 <d g>8 <d fis> <cis e> <cis fis> | << { \voiceOne d } \new Voice { \voiceTwo d } >> \oneVoice <d fis> <d a'>2 \bar "||" \time 2/4 <cis a'>4 <cis e>8 <cis fis> | <cis g'>4^\< <cis fis>8\! \breathe <cis g'> | }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Pój -- dzie -- my w_po -- le, w_ran -- ny czas: Mło -- de tra -- we -- czki wi -- tam was! Mło -- de tra -- we -- czki zie -- }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Dłu -- go -- ście spa -- ły twar -- dym snem, Pod bia -- łym śnież -- kiem, w_po -- lu tem. Te -- raz głó -- we -- czki wzno -- }

sVarC = { << { \voiceOne fis2( a8[g]) } \new Voice { \voiceTwo b,2 cis4 } >> | \oneVoice <d fis>2. | <d fis>2. | << { \voiceOne e4( a2) } \new Voice { \voiceTwo d,2. } >> | % w1
\oneVoice g,4 e <a g'> | << { \voiceOne fis'8_([a]) } \new Voice { \voiceTwo d,4 } >> \oneVoice <d fis>2 \bar "||" \time 2/4 << { \voiceOne e4 g8[fis] | e4 a8[g] } \new Voice { \voiceTwo a,2 | a } >> | \oneVoice }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \major \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Andantino." } \autoBeamOff \relative d' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \major \time 3/4 \relative a' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \major \time 3/4 \relative f { \sVarC } }
 >>
>> }


1.  Pójdziemy w pole, w ranny czas:
Młode traweczki witam was!
Młode traweczki zie-

2.  Długoście spały twardym snem,
Pod białym śnieżkiem, w polu tem.
Teraz główeczki wzno-