Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/37

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   25   —

sVarB = { d,8([fis a gis a gis] | a[gis a b g e] | fis[gis a b cis d] | c![b] g2) | % w1
\stemUp b,8._\mf[b16] \stemNeutral <e, a>4 <dis g>8[fis] | g8.[e16] <dis c'>4 <e b'> | a8.[g16] <e fis>4 e8[<dis fis>] | << { \voiceOne g2 gis4 } \new Voice { \voiceTwo r <b, e> <b e> } >> | % w2
\oneVoice <e a>8.[c'16] <e, g! c>4 <d fis b>8([a']) | <d, g>8._\>[a'16] <e g b>4 <d g d'>\! | d8._\p[c'16] <d, fis c'>4 <c fis b>8[a'] | \stemUp b4 \stemNeutral <d, g> r | }

sVarA = { R2.*4 | % w1
b8.^\mf b16 a4 g8([fis]) | g8. e16 c'4 b \breathe | a8. g16 fis4 e8([fis]) | g2 gis4 \breathe | %w2
a8. c16 c4 b8([a]) | g8.^\> a16 b4 d\! \breathe | d,8.^\p c'16 c4 b8([a]) | b4 g r | }

lVarA = \lyricmode { Po -- szły rze -- ki W_kraj da -- le -- ki, Pły -- ną het do mo -- rza, A ja śpie -- wam, A ja le -- cę, Gdzie ta ran -- na zo -- rza! }

sVarC = { <g c d>2.~ | <g c d> | <g a d> | <g b d>2 r4 | % w1
e, <e' c'> <e a> | e, <e' fis> <e g> | c a' <b, a'> | e2 d4 | % w2
<c a'> <a a'> d8([c']) | <g b>4 <e b'> <b g'> | a <d a'> d, | g <g' b> r | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative d''' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative g { \sVarC } }
  >>
>> }


Poszły rzeki
W kraj daleki,
Płyną het do morza,
A ja śpiewam,
A ja lecę,
Gdzie ta ranna zorza!