Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/36

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   24   —

sVarB = { g,8_\markup { \small \italic "legato" } [g] <d b'>4 <d a'>8[g] | <d a'>8.[d16] <d g>4 a' | b8.[b16] <e, g c>4_\< <d fis b>8[a'\!] | e'4 <d, g d'> r | % w1
\stemUp a'8.[c16] \stemNeutral <d, fis c'>4 <d fis b>8[a'] | <d, g>8.[a'16] <e g b>4 <d g d'> | d8.[<c' e>16] <d, fis c'>4 <c fis b>8[a'] | \stemUp b4 \stemNeutral <d, g> r | % w2
g'8([b d] cis[d cis] | d[cis d cis d e] cis[a] c[d16 c] b8[a] | b2 d4) | }

sVarA = { g8^\p^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "simplice" } g \stemUp b4 \stemNeutral a8([g]) | a8. d,16 g4 a | b8. b16 c4^\< b8([a\!]) | e'4 d r | % w1
a8. c16 c4 b8([a]) | g8. a16 b4 d \breathe | d,8. c'16 c4 b8([a]) | \stemUp b4 \stemNeutral g r | % w2
R2.*4 | }

lVarA = \lyricmode { Le -- ci pli -- szka Z_pod ka -- my -- szka: Jak się ma -- cie dzie -- ci! Już przy -- by -- ła Wio -- sna mi -- ła, Już sło -- ne -- czko świe -- ci! }

sVarC = { g,4 <g' b> <g b> <g c> <g b> r | g, <g' c> <g c> | g <g b> b, | % w1
d <d a'> d8[c'] | <g b>4 <e b'> <b g'> | a <d a'> d, | g <g' b> r | % w2
<g b d>2.~ | <g b d> | <g a d>2 <g c d>4 | <g b d>2. | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative g'' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative g { \sVarC } }
  >>
>> }


Leci pliszka
Z pod kamyczka:
Jak się macie dzieci!
Już przybyła
Wiosna miła,
Już słoneczko świeci!