Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/32

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   20   —

sVarB = { e16([c e c] a'[c,e c]) | b'([d, <gis c> d] a'[c,e c]) | 
% poprzedni takt: patrz "Omyłki druku"
g'!([b, <g' c> b,] <g' b>[b, <fis' a> b,]) | <e g>([b <g' c> b,] <e b'>[a, <e' a> a,]) | % w1
g'([b, e b] b'[b, e b]) | a'([c, <dis fis> a] e'[g, b g]) | f'!([a, <c f> a] g'[c, <f a> c]) | b'([d, <f d'> d] <f b>[d <f b> b,]) | % w2
<< { \voiceOne \slurDown g'([c, e c] c'[c, <d f> c]) | f([c <d f> c] b'[b, <d f> b]) } \new Voice { \voiceTwo g'4 c | s b } >> | \oneVoice \slurNeutral e,16([g, <a d> g_\<] f'[b, <e g> b\!]) | a'([c, <e c'> c] a'[c, <e c'> c]) | }

sVarA = { e4 a | b8 b a4 \breathe | g!8 c b a | g c b a \breathe | % w1
g4 b | a8 fis e4 \breathe | f!8 f g a | b d \stemUp b \stemNeutral a \breathe | % w2
g4 c | f,8 f b4 \breathe | e,8 e f g | a c a g \breathe | }

sVarCrep = { <a e'>2~ | <a e'> | e'4( dis) | \slurDown e( c) | % w1
b( g) | a8([b] e4) | d2( | g,2) | % w2
c4( a) | d( g,) \slurNeutral | c2 | f, | }

lVarB = \lyricmode { A ja pa -- trzę w_dal, Mil -- knie, ci -- chnie ma pio -- sen -- ka, Ser -- ce chwy -- ta żal. Oj nie -- je -- dna tam sie -- ro -- ta Na tem zi -- mnie drży! Wiatr chu -- ści -- ną bie -- dną mio -- ta, }

lVarA = \lyricmode { Wi -- chry w_sre -- brny róg. Le -- ci, le -- ci tu -- man bia -- ły Aż na cha -- ty próg. Na tej cha -- ty próg li -- po -- wy Co o -- chra -- nia nas, Co o -- tu -- la na -- sze gło -- wy }

sVarCk = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key c \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative f' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative b { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key c \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative d { \repeat volta 2 { \sVarCrep } } }
 >>
>> }

1.  Wichry w srebrny róg.
Leci, leci tuman biały
Aż na chaty próg.
Na tej chaty próg lipowy
Co ochrania nas,
Co otula nasze głowy

2.  A ja patrzę w dal,
Milknie, cichnie ma piosenka,
Serce chwyta żal.
Oj niejedna tam sierota
Na tem zimnie drży!
Wiatr chuściną biedną miota,