Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/33

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   21   —

sVarB = { f16([a,_\> <d e> a] f'[a, <d a'>\! a]) | f'([gis, e' gis,] e'[gis, e' gis,]) \bar ":|." \key a \major <cis e>([a <cis a'> a] <cis gis'>[a <cis fis> a] | <cis e>[a_\< a' e] <a b>[e <a cis>\! e]) | % w1
d'([d, a' d,] b'[d, gis d]) | cis'([e, <a d> e] e'_>[e, a e]) | d'([d, <a' b> d,] cis'[d, <gis d'> d]) | cis'([cis,_\> gis' cis,] a'[a, <cis fis>\! a]) | % w2
e'([b gis' b,] b'[b, <eis cis'> b]) | gis'([b, e b] b'_\<[e, gis e]) | e'\!([e, <a cis> e] b'[e, a a,]) | gis'([a, <d fis> a] d'[d, <fis cis'> d]) | }

sVarA = { f8 e f g | e2 | \bar ":|." \key a \major e8^\mf a gis fis | e^\< a b cis\! \breathe | % w1
d4 b | cis8 d e4^> \breathe | d8 b cis d | cis gis^\> a fis\! \breathe | % w2
e gis \stemUp b a | gis4( b8)^\> \stemNeutral r | e\! cis \stemUp b8 \stemNeutral a | gis fis d' cis \breathe | }

sVarCrep = { b2 | e,4 r }

lVarB = \lyricmode { A mróz ści -- na łzy... }

lVarA = \lyricmode { W_złej śnie -- ży -- cy czas. \set stanza = "3. " O ty cha -- to na -- sza dro -- ga Roz -- szerz ścia -- ny swe! Pójdź sie -- ro -- to, dzie -- cię Bo -- ga, My u -- tu -- lim cię! Pójdź sie -- ro -- to, dzie -- cię Bo -- ga, }

sVarCk = { \key a \major <a e'>2~ | <a e'> | % w1
<< { \voiceOne fis'4( e) } \new Voice { \voiceTwo a,2 } >> | \oneVoice a4( cis) | fis( e) | \slurDown eis( fis) | % w2
gis8([e!] dis[b]) | e4( d!) \slurNeutral | cis2 | b2 | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key c \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \addlyrics { \small \lVarB }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative c' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key c \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative f, { \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
  >>
>> }


1.  W złej śnieżycy czas.

2.  A mróz ścina łzy...

3.  O ty chato nasza droga
Rozszerz ściany swe!
Pójdź sieroto, dziecię Boga,
My utulim cię!
Pójdź sieroto, dziecię Boga,