Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/31

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   19   —

lVarA = \lyricmode { necz -- ki deń, deń, deń. A ko -- ni -- ki po śnie -- gu Za -- grza -- ły się od bie -- gu. }

sVarA = { des8 bes es \breathe es | es4 c8 es | des4 c8 bes | aes4 f8 \breathe g | % w1
es16([f]) g16([aes]) bes8 des16([c]) \stemUp bes4 \stemNeutral aes8 r | R2 \bar ":|." R2\fermataMarkup \bar "|." }

sVarCrep = { aes,4\sustainOn <es' des'>\sustainOff | aes,\sustainOn <es' c'>\sustainOff | es,\sustainOn <es' des'>\sustainOff | aes,\sustainOn <es' c'>\sustainOff | % w1
aes,\sustainOn <es' des'>\sustainOff | aes,\sustainOn <es' c'>8 r\sustainOff | R2\sustainOn }

lVarB = \lyricmode { necz -- ki deń, deń, deń. A nasz Ja -- nek nie w_so -- sie, Bo gi -- la ma na no -- sie. }

sVarB = { <des es>8[<bes es>] es[es] | es[es <c es> es] | <des es>[es <c es> <bes es>] | <aes es'>[es' <f, es'> <g es'>] | % w1
\stemDown <es es'>16[f <g des'> aes] \stemNeutral <bes es>8[<des es>16 c] | <bes es>8[es <aes, es'> es'] | es[es es es] \bar ":|." <c aes'>2\fermata \bar "|." }

sVarCk = { <aes es'>2\fermata \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative c'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative c'' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key f \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative e { \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


neczki deń, deń, deń.
A koniki po śniegu
Zagrzały się wśród biegu.

neczki deń, deń, deń.
A nasz Janek nie w sosie,
Bogila ma na nosie.12. Śnieżyca.

sVarB = { dis16^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Niezbyt prędko." } ([e a, c] dis[e a, c] | dis[e a, c] dis[e a, c]) \bar ".|:" e([c a' c,] gis'_>[b, f' b,]) | e([c a' c,] gis'_>[b, f' b,]) | }

sVarCp = { R2*2 }

sVarA = { R2*2 \bar ".|:" e8 a gis^> f | e8 a gis^> f \breathe | }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " A ja sto -- ję u o -- kien -- ka, }

sVarCrep = { << { \voiceOne e4( d) | e4( d) } \new Voice { \voiceTwo a2 | a2 } >> \oneVoice | }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Za -- hu -- cza -- ły, za -- świ -- sta -- ły }

sVarCk = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key c \major \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto." } \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \major \time 2/4 \relative f' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key c \major \time 2/4 \relative e { \sVarCp \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


1.  Zahuczały, zaświstały

2.  A ja stoję u okienka,