Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/28

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.
—   16   —

sVarC = { <g d'>2_> | <g d'>_> | <d d'>_> | <b b'>_> | <d d'>_> 
% poprzednia nuta: patrz "Omyłki druku"
| <g d'>_> }

lVarC = \lyricmode { Bli -- żej do ko -- mi -- na. }

sVarA = { b8 a g e16([fis]) | g4 g | << { \voiceOne a2^\f^\markup { \halign #-2 \small \italic "Chór." } | b4 d | a \slurDown c8([b]) } \new Voice { \voiceTwo \slurUp fis8([e] d4) | g8([e]) d4 | fis8([e]) d4 } >> | \oneVoice <b g'>2 }

lVarA = \lyricmode { Ko -- len -- dni -- ków wo -- dzi. \once \override LyricText.extra-offset = #'(2 . -4.5) Hej! }

lVarB = \lyricmode { We -- so -- łą pio -- sen -- ką \once \override LyricText.extra-offset = #'(-2 . 2.5) \markup { \override #'(baseline-skip . 1) \override #'(line-width . 40) \center-column { ⎫ ⎩ ⎧ ⎭ } } \override LyricText.extra-offset = #'(0 . -1.5) hej! hej! hej! hej! hej! }

sVarB = { <g b>8[<d a'>] <b g'>[<c e>16( <fis>)] | <b, g'>4 <b g'> | << { \voiceOne a'2_\f | b4 } \new Voice { \voiceTwo \slurUp fis8([e] d4) | g8([e]) } >> \oneVoice <d d'>4 | << { \voiceOne a'( c8[b]) } \new Voice { \voiceTwo fis8[e] d4 } >> | \oneVoice <b g'>2_> }

lVarD = \lyricmode { Bę -- dziesz je -- szcze tłu -- sty. }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff\autoBeamOff \relative d'' { \repeat volta 4 { \sVarA } } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \addlyrics { \small \lVarD }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff\relative d' { \repeat volta 4 { \sVarB } } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff\relative g, { \repeat volta 4 { \sVarC } } }
 >>
>> }


1. Kolendników wodzi  Hej! hej! hej! hej! hej! hej!
2. Wesołą piosenką
3. Bliżej do komina.
4. Będziesz jeszcze tłusty.10. Taniec.

sVarB = { <d f>8._\f^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Tempo Mazura." } [<d g>16] <d f>4 <d g> | <d f> <d g> <d f> | <d g>8_\f^\markup { \halign #1.5 \raise #1 \musicglyph #"scripts.segno" } [<d f>] <d d'>4 <d bes'> | <es g>8[<es bes'>] <es a>4 <es f> | <d g>8[<d a'>] <d bes'>4 <f d'> | % w1
<bes f'>2 s4 | <a c>8[<g d'>] \stemUp <f es'>4 \stemNeutral <es g>8[a] | <d, bes'>8[<es c'>] <f d'>4. <f c'>8 | <g bes>[<f a>] <e g>4 <e c'> | <f a>2. | }

sVarA = { R2.*2 \bar "||" <d g>8^\markup { \halign #1.5 \raise #1 \musicglyph #"scripts.segno" }^\f^\markup { \halign #-2 \small \italic "Chór." } <d f> <d d'>4 <d bes'> | \stemUp <es g>8 <es bes'> <es a>4 <es f> \breathe | <d g>8 <d a'> <d bes'>4 <f d'> | % w1
<bes f'>2^> r4 | <a c>8 <g d'> <f es'>4 \stemNeutral << { \voiceOne g8_([a]) } \new Voice { \voiceTwo es4 } >> | \oneVoice <d bes'>8 <es c'> <f d'>4.^> <f c'>8 \breathe | <g bes> <f a> <e g>4 <e c'> | <f a>2. | }

lVarA = \lyricmode { Da -- lej ra -- źno, da -- lej w_ko -- ło, Da -- lej wszy -- scy wraz! Wszak wy -- sko -- czyć i za -- śpie -- wać U -- mie ka -- żdy z_nas. }

sVarC = { <bes f'>8.[<bes f'>16] <bes f'>4 <bes f'> | <bes f'> <bes f'> <bes f'> \bar "||" bes <f' bes> <f bes> | bes, <f' c> <f c> | bes, <f' bes> <f bes> % w1
d, <d' bes'> <f d'> | f, <f' a> <f c'> | bes, <f' bes> <f bes> | g, <c bes'> <c bes'> | <f a> c f | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \minor \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Poco allegro." } \autoBeamOff \relative d' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \minor \time 3/4 \relative d' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \minor \time 3/4 \relative b, { \sVarC } }
 >>
>> }


Dalej raźno, dalej wkoło,
Dalej wszyscy wraz!
Wszak wyskoczyć i zaśpiewać
Umie każdy z nas.