Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/29

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.
—   17   —

sVarB = { <es! g>8[<es f>] <f a>4 <a c> | <bes d>8[<c es>] <d f>4.^> bes8 | <a c>8[<g d'>] <f es'>4 <g d'>8[<a c>] | bes4 <bes d f bes>_\sfz r \bar "||" % w1
<d, g bes d>4.^>_\f g8_\p[<d bes'> <d bes'>] | <c a'>[fis] <bes, g'>4 <d bes'> | <d g bes d>4._>_\f g8_\p[<d bes'> <d bes'>] | <c a'>[fis] <bes, g'>4 <d bes'> | % w2
<c a'>8[fis] <c d>4 <c fis> | <bes g'>2 <bes c g'>4 | <c f! a c>4._\f f8_\p[<c a'> <c a'>] | <bes g'>[e] <a, f'>4 <c a'> | }

sVarA = { <es! g>8 <es f> <f a>4 \stemUp <a c> \stemNeutral | <bes d>8 <c es> <d f>4.^> << { \voiceOne bes8 } \new Voice { \voiceTwo bes } >> \oneVoice \breathe | \stemUp <a c>8 <g d'> <f es'>4 <g d'>8([<a c>]) \stemNeutral | << { \voiceOne bes2 } \new Voice { \voiceTwo bes } >> \oneVoice r4^\markup { \small \italic "Fine" } \bar "||" % w1
d4.^>^\f^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "Jeden głos." } g,8 \stemUp bes bes | a fis g4 bes \stemNeutral \breathe | d4.^> g,8 \stemUp bes bes | a fis g4 bes \stemNeutral | % w2
a8 fis d4 fis | g2 r4 | c4.^> f,8 a a | g e f4 a \breathe | }

lVarA = \lyricmode { Wszak wy -- sko -- czyć i za -- śpie -- wać U -- mie ka -- żdy z_nas! Graj nam skrz -- ypku kra -- ko -- wia -- ka A zaś po -- tem ku -- ja -- wia -- ka. I ma -- zu -- ra graj! Jak się do -- brze za -- po -- ci -- my, }

sVarC = { f,4 <f' c'> <f es'> | bes, <f' d'> <f d'> | f, <a' c> <f es'> | <bes d> <bes,, bes'> r \bar "||" % w1
<g' d'>2 <g d'>4 | <g d'> <g d'> <g d'> | <g d'>2 <g d'>4 | <g d'> <g d'> <g d'> | % w2
<d d'> <d d'> <d d'> | <g d'> <f! f'!> <e e'> | <f c' f>2 <f c'>4 | <f c'> <f c'> <f c'> | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key g \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative f' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative f' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative f { \sVarC } }
  >>
>> }


Wszak wyskoczyć i zaśpiewać
Umie każdy z nas!
Graj nam skrzypku krakowiaka
A zaś potem kujawiaka.
I mazura graj!
Jak się dobrze zapocimy,