Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/27

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.
—   15   —

sVarB = { <c a' c>8[<bes g' bes> <a f' a> <g e' g>] <d' bes'>4_\> <cis a'>\! | <a d>2_\markup { \bold \italic "p > pp" } <f' d'>4 <f d'> | <f d'>2~ <f d'>4 r \bar "|." }

sVarA = { \stemUp <a c>8 \stemNeutral <g bes> <f a> <e g> \breathe \set doubleSlurs = ##t <d bes'>4^\>( <cis a'>) | << { \voiceOne d2^\p^~ d4 } \new Voice { \voiceTwo d2_~ d4 } >> \oneVoice r | R1 \bar "|." }

sVarC = { <g g'>4 <a a'>8[<bes bes'>] <g' f'>4 <a e' g> | <d f>2\sustainOn <d a'>4 <d a'> | <d a'>2~ <d a'>4\sustainOff r \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { Zie -- mia na -- sza czar -- na! }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 4/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative d'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 4/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative d' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 4/4 \relative b,, { \sVarC } }
 >>
>> }


Ziemia nasza czarna!9. Kolendnicy.

sVarC = { <g d'>2_> | <g d'>_> | <g d'>_> | <g d'>_> | <g d'>_> | % w1
<g d'>_> | <g d'>_> | <g d'>_> | <g d'>_> | <g d'>_> | }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Ko -- len -- da, ko -- len -- da, We -- so -- ła no -- wi -- na! A pójdź -- cież się o -- grzać! }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " A ten chu -- dy Ja -- nek Po u -- li -- cy cho -- dzi, Z_trzej kró -- lo -- wą gwia -- zdą }

sVarA = { R2*4 | d8^\mf g e fis | % w1
g4 b8([c]) | d d cis e | a,4 d8([c]) \breathe | b4 b | c8 b a d | }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Trzej kró -- lo -- wa gwia -- zda Za -- świe -- ci w_o -- kien -- ko, Ko -- len -- dni -- cy hu -- kną }

sVarB = { << { \voiceOne d2^>~^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Trochę żwawo." } | d^> | d^>~ | d^> | d8[g] } \new Voice { \voiceTwo b,4_\mf a8[b16 a] | c8[b g a] | b4 a8[b16 a] | c8[b g a] | b4 } >> \oneVoice <a e'>8[<c fis>] | %w1
<b g'>4 <g' b>8_\<[<fis c'>] | <e d'>8\![<fis d'>] <g cis>[<e e'>] | << { \voiceOne a4_\> <d, d'>8[<fis c'!>\!] | b4 b } \new Voice { \voiceTwo fis8[e] s4 | g8[a] g[e] } >> | \oneVoice <d c'>[<e b'> <fis a> <d d'>] | }

lVarD = \lyricmode { \set stanza = "4. " Trzej kró -- lo -- wa gwia -- zda, A po niej za -- pu -- sty, Nie bój się ty Jan -- ku, }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto." } \autoBeamOff \relative d' { \repeat volta 4 { \sVarA } } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \addlyrics { \small \lVarD }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \major \time 2/4 \relative d' { \repeat volta 4 { \sVarB } } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \major \time 2/4 \relative d, { \repeat volta 4 { \sVarC } } }
 >>
>> }


1.  A ten chudy Janek
Po ulicy chodzi,
Z trzej królową gwiazdą

2.  Trzej królowa gwiazda
Zaświeci w okienko,
Kolendnicy hukną

3.  Kolenda, kolenda,
Wesoła nowina!
A pójdźcież się ogrzać!

4.  Trzej królowa gwiazda,
A po niej zapusty,
Nie bój się ty Janku,