Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/26

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   14   —

sVarB = { <d e>8_\p[<d f> <cis g'> <cis a'>] <d f>[<d e> <d f> <d a'>] | \partial 2.. <c c'>[<c c'>] <d bes'>[<cis a'>16( g'] <d f>4) <a d f>8\fermata \bar "||" % w1
\partial 8 <a a'>8_\pp | <d f c' e>4 <c es g c>8[<c f a>] <bes f' bes>4 <bes e g> | << { \voiceOne <d! f>8[<e g> <f a> <c e>] } \new Voice { \voiceTwo b b4 g8 } >> \oneVoice <f c' f>4 <f b d>\fermata | <e c' e>8_\p[<f d' f> <g e' g>_\< <a f' a>] <f d' f>[<e cis' e>\! <f d' f> <a f' a>] | % w2
<c a' c>[<c a' c>] <bes g' bes>[<bes e a>16( g'] <a, f'>4) <a f'> | <d bes' d>8_\f[<d bes' d>] <e c' e>[<d bes' d>] <c a' c>[<f a f'>] <e c' e>[<d bes' d>] | }

sVarA = { <d e>8^\p^\markup { \halign #-2 \small \italic "Chór." } <d f> <cis g'> <cis a'> <d f> <d e> <d f> <d a'> | \partial 2.. <c c'> <c c'> <d bes'> << { \voiceOne a'16[g] } \new Voice { \voiceTwo cis,8 } >> \oneVoice <d f>4 <d f>8\fermata \bar "||" % w1
\partial 8 a'8^\pp^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "Jeden głos." } | \noBreak d4 c8 a \stemUp bes4 \stemNeutral g | f8 g a e f4 d\fermata | <c e>8^\p^\markup { \halign #-2 \small \italic "Chór." } <d f> <e g>^\< <f a> <d f> <cis e>\! <d f> <f a> | % w2
\stemUp <a c> <a c> \stemNeutral <g bes> << { \voiceOne a16[g] f4 f } \new Voice { \voiceTwo e8 f4 f } >> \oneVoice \breathe | <bes d>8^\f <bes d> <c e> <bes d> <a c> <a f'> <c e> <bes d> \breathe | }

lVarA = \lyricmode { Ja -- sne ją po -- i -- ły ro -- sy I wo -- da z_ru -- cza -- ju. A kto tę cho -- in -- kę Wy -- ho -- do -- wał z_ziar -- na? Wy -- cho -- wa -- ła ją ma -- teń -- ka Zie -- mia na -- sza czar -- na! Wy -- cho -- wa -- ła ją ma -- teń -- ka }

sVarC = { <bes' g'>8[<bes g'>] <a e'>[<a e'>] | <d f>[<d bes'> <d a'> <d f>] | \partial 2.. <e g>[<e g>] \stemDown <g, g'>[<a e'>] \stemNeutral <d f>4 <d, d'>8\fermata \bar "||" % w1
\partial 8 r | <bes bes'>4 <c c'>8[<es es'>] <des des'>4 <c c'> | <g g'>4. <c c'>8 <aes aes'>4 <g g'>\fermata | <c c'>4. <a a'>8 <d d'>4. <c! c'!>16[<bes bes'>] | % w2
<a a'>4 <bes bes'>8[<c c'>] <f c'>2 | <bes, bes'>4 <g g'> <a a'>8[<f f'>] <a a'>[<bes bes'>] | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 4/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative d' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 4/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative d' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 4/4 \relative b,, { \sVarC } }
  >>
>> }


Jasne ją poiły rosy
I woda z ruczaju.

A kto tę choinkę
Wyhodował z ziarna?
Wychowała ją mateńka
Ziemia nasza czarna!
Wychowała ją mateńka