Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/24

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   12   —

sVarB = { <es, bes' es>4 es <c es g> | <c es aes>8[bes'_\>]( \stemUp c[aes]) \stemNeutral << { \voiceOne g_([f\!]) } \new Voice { \voiceTwo d4 } >> | \oneVoice <d f> es r | es8_\p([f g c a bes]) | g'4 <g, es'> r \bar "|." }

sVarA = { es2 g,4 | aes8 \stemUp bes^\> c[aes] g\!^([f]) | \stemNeutral f4 es r | R2.*2 \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { bra -- cia, Dzie -- ci je -- dnej mat -- ki. }

sVarCk = { g2 c4 | f,2 <bes aes'>4 | <bes aes'> <es g> r | es8([f g c a bes]) | g'4 <es, bes'> r \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key c \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative d'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative d'' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key c \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative a, { \sVarCk } }
 >>
>> }


bracia, Dzieci jednej matki.8. Choinka w lesie.

sVarB = { <a d f a>2.^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Umiarkowanie." } a'4( | d c8[a] bes4 g) | f8([g a e] f4 d\fermata) | % w1
e8_\p_\markup { \halign #-1.5 \small \italic "leggiero" } [<d f> <e g> <e a>] f_\<[e f <f a>\!] | \partial 2.. \stemUp <a c>[<a c>_\>] \stemNeutral <g bes>[<e a>16( g\!)] f4 <c f>8\fermata \bar "||" }

sVarA = { r2 r4^\p^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "Jeden głos." } a | d c8 a \stemUp bes4 \stemNeutral g \breathe | f8 g a e f4 d\fermata | % w1
<< { e8^\markup { \small \italic "Chór" } } \new Voice { \stemDown e8 \stemNeutral } >> \oneVoice <d f> <e g> <c a'> <c f>^\< <c e> <c f> <f a>\! \breathe | \partial 2.. <a c> <a c> <g bes> << { \voiceOne a16[g] f4 f8\fermata } \new Voice { \voiceTwo e8 f4 f8 } >> \oneVoice \bar "||" }

lVarA = \lyricmode { A kto tę cho -- in -- kę Za -- siał w_ciem -- nym le -- sie? Za -- siał ci ją ten wia -- te -- rek Co na -- sion -- ka nie -- sie. }

sVarC = { <d d'>2. a''4( | d c8[a] bes4 g) | f8([g a e] f4 d\fermata) | <bes' c>8[<bes c> <bes c> <bes c>] <a c>[<g c> <a c> <f c'>] | \partial 2.. <d c'>[<d c'>] <e c'>[<c bes'>] <f a>4 <f a>8\fermata \bar "||" }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 4/4 \tempo \markup { \small \bold "Moderato." } \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 4/4 \relative a { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 4/4 \relative d, { \sVarC } }
 >>
>> }


A kto tę choinkę
Zasiał w ciemnym lesie?
Zasiał ci ją ten wiaterek
Co nasionka niesie.