Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/23

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   11   —

sVarB = { f4 <bes, d>8[f'] <c f>[f] | <aes, des aes'>[g'] <aes, des f>4 <aes d>8[f'] | g4._\markup { \small \italic "crescendo" } ( f8[g aes]) | \stemUp bes4( g) \stemNeutral r | % w1
a4._\f <g a>8_\<[<g a> <g a>\!] | <fis c'>([bes] <fis a>4) <d fis>8([a']) | <d, g d'>4 <es a>8([c']) <d, g bes>[<d fis a>] | << { \voiceOne <a' c>4_\>( <g bes> <f aes!>4\!) } \new Voice { \voiceTwo d2 \voiceOne d4 } >> \oneVoice \bar ":|." % w2
<des es g>8_\f([aes'] <des, es bes'>4) <c es>8([g']) | <d! f>[d]( es4) r | g8.[aes16] <bes, e bes'>4 <bes e g> | <aes f'>8[<aes d>] <g es'!>4 r | aes'8_\<([g] <es aes>4) c'8\!([d]) | }

sVarA = { f4. f8 f f | aes([g]) f4 r8 f | g4.^\markup { \small \italic "crescendo" } ( f8) g aes | \stemUp bes4 \stemNeutral g r | % w1
a4.^\f a8 a a | c([bes]) a4 r8 a | d4.( c8) bes a | c4^\>( bes) aes!\! \bar ":|." % w2
g8.^\p aes16 \stemUp bes4 g | f8([d]) es4 r | g8. aes16 bes4 g \stemNeutral | f8([d]) es4 r | aes8.^\< g16 aes4 c8\!([d]) | }

sVarCrep = { bes2 aes4 | f2 bes4 | es <bes' es> <bes es> | d, <bes' es> <bes es> | % w1
c, <aes' es'> <aes es'> | d, <aes' d> c, | bes c d8[d,] | g2^( bes4) }

lVarB = \lyricmode { A ty sie -- ro -- teń -- ko, Co sto -- isz za drzwia -- mi, O -- trzyj łe -- zki z_o -- czu, Pójdź, pójdź ciesz się z_na -- mi. }

lVarA = \lyricmode { Wy -- glą -- da -- liś -- my cię Dro -- bne -- mi szyb -- ka -- mi, Ry -- chło się u -- ka -- żesz Wy -- so -- ko nad na -- mi. \set stanza = "3. " Jest tu i dla cie -- bie Miej -- sce wśród gro -- mad -- ki, Wszy -- scy -- śmy dziś }

sVarCk = { bes4 g aes | <bes aes'> <es g> d | c2. | f,8[bes] es,4 es'8[d] | c2 aes4 | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key c \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \addlyrics { \small \lVarB }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative e' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key c \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative c { \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
  >>
>> }


Wyglądaliśmy cię
Drobnemi szybkami,
Rychło się ukażesz
Wysoko nad nami.

A ty sieroteńko,
Co stoisz za drzwiami,
Otrzyj łezki z oczu,
Pójdź, pójdź ciesz się z nami.

3.  Jest tu i dla ciebie
Miejsce wśród gromadki,
Wszyscyśmy dziś