Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/22

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   10   —


7. Gwiazdka.

sVarB = { bes8_\p^\markup { \small \italic "Umiarkowanie żwawo." } ([c] d4) es8([g] | f4. c8[d es]) | f([g] aes4) e8[f]_( | \stemUp bes4) \stemNeutral <c, es! a>4 <d f aes> % w1
g8._\p[aes16] <es bes'>4 <es g> | <d f>8[d]( es4_\markup { \small \italic "sempre legato" } ) r | << { <es g>8.[aes16] } \new voice { c,8 s } >> \oneVoice <bes es bes'>4 <c es g> | <aes d f> <g es'> r | % w2
aes'8_\<([g]) <es aes>4\! \stemUp <es aes c>8[<d'>] \stemNeutral | <es, bes' es>4 es <c es g> | <c es aes>8([bes'_\>]) <d, bes'>4. <d f>8\! | <es g>[<d f>] es4 r | }

sVarCp = { bes8([c] d4) es8([g] | f4. c8[d es]) | f([g] aes4) e8([f] | bes2.) }

sVarA = { R2.*4 % w1
\bar ".|:" g8.^\p^\markup { \small \italic "cantabile" } aes16 \stemUp bes4 g | f8([ d]) es4 r | g8. aes16 bes4 \stemNeutral g | f8([ d]) es4 r | % w2
aes8 g aes4 c8[d] | es2 g,4 | aes8 c^\> \stemUp bes4. \stemNeutral f8\! | g8([f]) es4 r | }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Świe -- ci się cho -- in -- ka, ma -- tecz -- ka nas ści -- ska, Ot, to -- bie ko -- ni -- czek, Ot, to -- bie ko -- ły -- ska. }

sVarCrep = { es,4 <g bes> <es bes'> | <bes aes'> <es g> d | c g aes | bes es, es'8([d] | % w2
c2) aes4 | g2 c4 | f, bes <bes aes'> | << { \voiceOne g'8([aes] g4) } \new Voice { \voiceTwo es2 } >> \oneVoice d8[c] | }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " O gwia -- zdecz -- ko zło -- ta, Gwia -- zdko u -- ko -- cha -- na! Wy -- glą -- da -- liś -- my cię Od sa -- me -- go ra -- na. }

sVarCk = { | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key c \minor \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto moderato." } \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \addlyrics { \small \lVarB }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \minor \time 3/4 \relative b { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key c \minor \time 3/4 \relative b, { \sVarCp \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
  >>
>> }


1.  O gwiazdeczko złota,
Gwiazdko ukochana!
Wyglądaliśmy cię
Od samego rana.

2.  Świeci się choinka,
mateczka nas ściska,
Ot, tobie koniczek,
Ot, tobie kołyska.