Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/14

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   2   —

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Szczy -- pie w_no -- sy, szczy -- pie w_u -- szy, Mro -- źnym śnie -- giem w_o -- czy pru -- szy, Wi -- chrem w_po -- lu gna! "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " A my jej się nie bo -- i -- my, Da -- lej śnież -- kiem w_ple -- cy zi -- my Niech pa -- mią -- tkę ma. }

sVarA = { gis8.^>^\mf gis16 gis8 a | fis gis a fis | gis8.^> gis16 gis8 a | fis gis a cis \breathe | % w1
b a gis fis | gis2 | a8.^\f gis16 a8 \stemUp b \stemNeutral | cis4_( e\fermata) | d8.^\> cis16 \stemUp b8 \stemNeutral gis\! | % w2
fis2~ | fis2~ | fis4 r | R2*2 \bar ":|." }

sVarCrep = { fis,16[cis' fis, cis'] fis,[cis' fis, cis'] | fis,[cis' fis, cis'] fis,[cis' fis, cis'] | fis,[cis' fis, cis'] fis,[cis' fis, cis'] | fis,[cis' fis, cis'] fis,[cis' fis, cis'] | % w1
fis,[cis' fis, cis'] fis,[cis' fis, cis'] | fis,[cis' fis, cis'] fis,[cis' fis, cis'] | fis,4 r8 <e e'> | \stemUp <a a'>4 \stemNeutral <cis, cis'>\fermata | <b b'>4 r8 <cis cis'> | % w2
<fis cis>4 r | <fis' cis'>8[<fis cis'>] <fis d'>4^> | <fis cis'>8[<fis cis'>] <fis d'>4^> | <fis a>8-.[<fis a>-.] <fis b>-.[<fis d'>-.] | <fis cis'>-.[<fis b>] <fis a>^> r }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Płach -- ta na niej dłu -- ga, bia -- ła, W_rę -- ku ga -- łąź o -- szro -- nia -- ła A na ple -- cach drwa… \set stanza = "1. 2. 3. " Na -- sza zi -- ma zła! Na -- sza zi -- ma zła! }

sVarB = { <b fis' gis>8._>_\p[<b fis' gis>16-.] <b fis' gis>8-.[<cis fis a>-.] | <a fis'>8-.[<b fis' gis>-. <cis fis a>-. <a fis'>-.] | <b fis' gis>8._>[<b fis' gis>16-.] <b fis' gis>8-.[<cis fis a>-.] | <a fis'>8-.[<b fis' gis>-. <cis fis a>-. <e fis cis'>-.] | % w1
<d fis b>-.[<cis fis a>-. <b fis' gis>-. <a fis'>-.] | <b eis gis>2 | <a fis' a>8._\<[gis'16] a8[<f a cis>\!] | <e a cis>4_\f <e gis e'>\fermata | <fis a d>8._\>[cis'16] b8[<b, eis gis>\!] | % w2
<a fis'>4 r | fis''16^>_\mf([cis a' gis] fis[gis a cis]) | fis,^>([cis a' gis] fis[gis a b]) | cis([d cis fis] e[d cis b] | a[b gis cis]) fis,8^> r \bar ":|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key a \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative c' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key a \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative c { \repeat volta 3 { \sVarCrep } } }
 >>
>> }


1.  Szczypie w nosy, szczypie w uszy,
Mroźnym śniegiem w oczy pruszy,
Wichrem w polu gna!

2.  Płachta na niej długa, biała,
W ręku gałąź oszroniała
A na plecach drwa…

3.  A my jej się nie boimy,
Dalej śnieżkiem w plecy zimy
Niech pamiątkę ma.

1. 2. 3.  Nasza zima zła!
Nasza zima zła!