Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/103

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   91   —


48. Na pastwisku.

sVarB = { R2._\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Cokolwiek żwawo." } | <c e>2_\< <c e>4\! | <c e>_\mf <c' e> <b d> | \stemUp <a c> <e b'> <e b'> | <f a>8([<g b>] <a c>4) \stemNeutral <f a>8([b]) | % w1
<e, c'>2 <c a'>4 | <d e>8[<d b'>] <d b'>4 <e c'> | <d b'>8([<c a'>]) <c a'>4 <c e> | <d e>8[<d b'>] <d b'>4 <e c'> | <c a'> <c a'> r | % w2
<e g> <g b>4.^> <fis a>8 | <e g>4 <g b>4.^> <fis a>8 | <e g>[<e g>] <fis a>4 \stemUp <a c> \stemNeutral | <g b> <e g> r | }

sVarA = { R2.*2 | <c e>8^\mf <c' e> <c e>4 <b d> | \stemUp <a c> <e b'> <e b'> \breathe | <f a>8([<g b>]) <a c>4 \stemNeutral << { \voiceOne a8([b]) } \new Voice { \voiceTwo f4 } >> | % w1
\oneVoice <e c'>2 <c a'>4 \breathe | <d e>8 <d b'> <d b'>4 <e c'> | <d c'>8 <c a'> <c a'>4 <c e> \breathe | <d e>8 <d b'> <d b'>4 <e c'> | <c a'>4 <c a'> r | % w2
<e g> <g b>4.^> <fis a>8 | <e g>4 <g b>4.^> <fis a>8 | <e g> <e g> <fis a>4 \stemUp <a c> \stemNeutral | <g b> <e g> r | }

lVarA = \lyricmode { Si -- ny dym się wi -- je Pod la -- sem da -- le -- ko, Tam pa -- stu -- szki o -- gnie pa -- lą I kar -- to -- fle pie -- ką. A Żu -- czek wa -- ru -- je, Ła -- py so -- bie grze -- je, }

sVarC = { <a e'>4 <a e'> <a e'> | <a e'> <a e'> <a e'> | <a e'> <a e'> <a e'> | <a e'> <a e'> <a e'> | <a e'> <a e'> <a e'> | % w1
<a e'> <a e'> <a e'> | <a e'> <a e'> <a e'> | <a e'> <a e'> <a e'> | <a e'> <a e'> <a e'> | <a e'> <a e'> r | % w2
<e e'> <e e'> <a e'> | <e e'> <e e'> <a c'> | e' <e c'> <e fis> | <e g> b' e, | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key c \major \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto." } \autoBeamOff \relative c' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \major \time 3/4 \relative c' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key c \major \time 3/4 \relative a, { \sVarC } }
  >>
>> }


Siny dym się wije
Pod lasem daleko,
Tam pastuszki ognie palą
I kartofle pieką.
A Żuczek waruje,
Łapy sobie grzeje,