Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/102

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   90   —

sVarB = { <fis c' e>4 <g b e>2 | \crossStaff { dis'2. | e | fis4 } <b, d fis>( <ais e' fis>) | <ais e' g>( <b d fis>) <dis b'> | % w1
<e b'>4.( g8 <d! e b'>[<c! e a>]) | <b e g>^([<b d! fis>] \crossStaff { <c e>2) | <c e>2._\f | <c fis>4 g' } r | % w2
\crossStaff { fis <e fis> <d fis> } | <a dis fis>( <g e'>_\>) r | <fis a c fis>\!_\p <a c fis> <a b dis>8([b']) | <a, fis'>([e']) <g, e'>4\fermata r \bar "|." }

sVarA = { \stemUp a8([c]) \stemNeutral b4 r | \stemUp b4. \stemNeutral fis8 b c | b([a]) g4 r8 g | fis4 \stemUp b \stemNeutral cis8([d]) | cis4 b r | % w1
\stemUp b4. g8 b \stemNeutral a | g^\markup { \small \italic "cresc" } ([fis]) e4 r8 e^\f | e'4.( d8) e c | \stemUp a([c]) \stemNeutral b4 r | % w2
\stemUp b4. \stemNeutral fis8 b c | b([a]) g4 r | fis8^\p g a4 dis,8([g]) | fis([e]) e4\fermata r \bar "|." }

sVarC = { a4( e g) | << { \voiceTwo b2. | e2( cis4) | d!( } \new Voice { \voiceOne \crossStaff { <fis b>2. | <g b> | <fis b>4 } } >> \oneVoice b, fis) | b2 <b a'!>4 | % w1
<e g>2 e4 | \stemDown e8^\markup { \small \italic "cresc." } ([b] \stemNeutral << { \voiceTwo c4) b | <d, a'>2. | <d d'>4 <g d'> } \new Voice { \voiceOne \crossStaff { g'2 | fis2. | fis4 <g b> } } >> \oneVoice fis,8^\>([e\!]) | % w2
<< { \voiceOne \crossStaff { <fis' b>4 fis fis } } \new Voice { \voiceTwo <d, d'> <c c'> <b b'> } >> | \oneVoice <e b'>2 fis8([g]) | a4( fis b) | <e, b'> <e b'>\fermata r \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { cia -- ły, W_zi -- mnej ro -- sie no -- cą Pió -- recz -- ka ma -- cza -- ły. A te dzi -- kie gą -- ski Pió -- recz -- ka gu -- bi -- ły, Z_o -- nej to ża -- ło -- ści, Że nas po -- rzu -- ci -- ły! }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative c'' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative a { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative a, { \sVarC } }
  >>
>> }


ciały,
W zimnej rosie nocą
Pióreczka maczały.
A te dzikie gąski
Pióreczka gubiły,
Z onej to żałości,
Że nas porzuciły!