Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/104

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   92   —

sVarB = { <f! g>4 <f d'>4._> <e c'>8 | <d b'>4 <f d'>4._> <e c'>8 | <d b'>([a']) <f g>4 <f a>8([b]) | <e, c'>4 c r | % w1
c8_\p([d] e4) g8_>([f]) | e([d] e4) g8_>([f]) | e_\markup { \small \italic "crescendo" } ([f] e4) f8_>([e] | f4) e8_>([f] e4) | % w2
<c e>_\mf <c' e> <b d> | \stemUp <a c> \stemNeutral <e b'> <e b'> | <f a>8_([<g b>] <a c>4) <f a>8([b]) | <e, c'>2 <c a'>4 | }

sVarA = { <f! g>8 <f g> <f d'>4.^> <e c'>8 | <d b'> <d b'> <f d'>4.^> <e c'>8 | <d b'> <d b'> <f g>4 << { \voiceOne a8([b]) } \new Voice { \voiceTwo f4 } >> | \oneVoice <e c'> << { \voiceOne c } \new Voice { \voiceTwo c } >> \oneVoice r | % w1
R2.*4 | % w2
<c e>8^\mf <c' e> <c e>4 <b d> | \stemUp <a c> <e b'> \breathe <e b'> | <f a>8([<g b>]) <a c>4 \stemNeutral << { \voiceOne a8([b]) } \new Voice { \voiceTwo f4 } >> | \oneVoice <e e'>2 <c c'>4 | }

lVarA = \lyricmode { Krów -- ki ry -- czą, po -- ry -- ku -- ją, Do -- brze im się dzie -- je. A mój Żucz -- ku mi -- ły; Ob -- szcze -- kuj od szko -- dy, }

sVarC = { g4 <b, g'> <c g'> | <d g> <b g'> <c g'> | <f g> g, <g g'> | <c g'> c r | % w1
c8_([d] e4) g8^>([f]) | e([d] e4) g8^>([f]) | e([f] e4) f8^>([e] | f4) e8^>([f] e4) | % w2
<a, e'> <a fis'> \stemUp <a gis'> | <a a'> <a gis'> \stemNeutral <a e'> | <a e'> <a e'> <a e'> | <a e'> <a e'> <a e'> | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key c \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative e' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key c \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative e { \sVarC } }
  >>
>> }


Krówki ryczą, porykują,
Dobrze im się dzieje.
A mój Żuczku miły;
Obszczekuj od szkody,