Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 03.djvu/146

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.\relative f' {
  \time 3/4
  \key f \major
  
  \autoBeamOff

  a8 a c4 bes | g8. fis16 g4 a | bes8. a16 bes4 d | c r r \bar "|."
  \repeat volta 2 {
   \bar "|:" f8. e16 f4 a, | d8. cis16 d4 bes |
  }
  \alternative {
   { g8. a16 bes 4 c| a4 r r \bar ":|" }
   { g8. a16 bes4 e, | f4 r r | }
  }
  \repeat volta 2 {
   \bar "|:" g8. g16 a4 b | c8. e16 c4 g |
   a8. g16 f'4 b, | c2( cis4) | d8. cis16 d4 e4 | f8. e16 f4 a, |
  }
  \alternative {
   { d8. c16 bes4 bes | a4 r r \bar ":|" }
   { d8. c16 bes4 e, |f4 r r \bar "|." }
  }
}
\addlyrics { \small {
  Ra -- duj -- cie się, bra -- cia mi -- li,
  Gdyż dziw nad dzi -- wy,
  Swe -- go Sy -- na ze -- słał na świat,
  Bóg do -- bro -- tli -- wy,
  Bóg do -- bro -- tli -- wy;
  W_staj -- ni li -- chej, w_żłó -- bku ma -- łym,
  na sian -- ku le -- ży,
  Choć nasz Zba -- wca po -- śród by -- dląt,
  bie -- dnych pa -- ste -- rzy,
  bie -- dnych pa -- ste -- rzy.
} }Radujcie się, bracia mili, * Gdyż dziw nad dziwy, * Swego Syna zesłał na świat, * Bóg dobrotliwy. * W stajni lichej, w żłóbku małym, * na sianku leży, * Choć nasz Zbawca pośród bydląt, * Biednych pasterzy.