Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 01.djvu/220

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


KOLĘDA  160.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \autoBeamOff \relative c'' { \repeat volta 2 { \bar "[|:" c4 a bes | c2 d8([c]) | bes4 g a | bes2 c8([bes]) | a4 f g | a2 bes4 | c bes a | a g r \bar ":|][|:" } \repeat volta 2 { f c' bes | a2 g4 | f c' bes | a2 g4 | f f8([g]) a([bes]) | c2 d8([c]) | a4 bes g | g8([f]) f4 r \bar ":|]" } } }
  \addlyrics { \small Śli -- czna Pa -- nien -- ka, ja -- ko ju -- trzen -- ka, Zro -- dzi -- ła Sy -- na, do -- bra no -- wi -- na; Wi -- wat Pan Je -- zus, wi -- wat Ma -- ry -- a, Wi -- wat i Jó -- zef, cna kom -- pa -- ni -- a! }
  \addlyrics { \small W_szop -- ce u -- bo -- giej, lu -- bo mróz sro -- gi, W_żłó -- bek zło -- ży -- ła, Bo -- skie -- go Sy -- na. } }

Śliczna Panienka, jako jutrzenka, * Zrodziła Syna, dobra nowina; * W szopce ubogiej, lubo mróz srogi, * W żłóbek złożyła, Boskiego Syna. * Wiwat Pan Jezus, wiwat Marya, Wiwat i Józef, cna kompania!