Strona:Kujawiak (śpiew).djvu/7

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.
  — 7 —

  Bo dyć mówią Że staremu
  Tak nie ujdzie jak młodemu
  Co tam młodzież to junaki,
  Nie warta niucha tabaki
  My młodemi także byli
  I spiewali i tańczyli


  
lVarA = \lyricmode { Bo dyć mó -- wią Że sta -- re -- mu Tak nie uj -- dzie jak mło -- de -- mu Co tam mło -- dzież to ju -- na -- ki, Nie war -- ta niu -- cha ta -- ba -- ki My mło -- de -- mi tak -- że by -- li I spie -- wa -- li i tań -- czy -- li }

sVarB = { r8 \acciaccatura { a,16[dis] } a'8[gis16 fis] | \override TupletBracket #'direction = #DOWN \tuplet 3/2 { e([gis b]) } \acciaccatura { cis16[dis] } \stemDown cis([b gis b]) \stemNeutral | r8 \acciaccatura { a,16[dis] } a'8[gis16 fis] | \tuplet 3/2 { e([gis b]) } \override TupletBracket #'direction = #UP \acciaccatura { fis'16[gis] } fis([e d b]) | a8[ \crossStaff { cis, cis] | r <b d>[<b d>] } | r <gis b d>[<gis b d>] | r <a cis>[<a dis>] | <gis e'>[<gis b e> <gis b e>] | <a b dis>[<gis b e> <gis b e>] | <gis b e>[<gis b e> <gis b e>] | <a b dis>[<gis b e> <gis b e>] | }

sVarA = { b16 dis fis8 a | gis16. fis32 e8. cis16 | b16. cis32 dis8 cis | e16. fis32 gis8 e | a8.^> e16 d cis | b cis d8 fis | e8. d'16 cis b | a16. b32 cis8 a | gis16 b cis8.^> b16 | \tuplet 3/2 { a([gis]) fis } gis8 e | gis16 b cis8.^> b16 | \tuplet 3/2 { a([gis]) fis } gis8 e | }

sVarD = { }

sVarE = { }

sVarCV = { }

sVarCm = { \stemUp b,8[ \stemDown <b' fis'> <b fis' a>] | e,[<b' e gis> <b e gis>] | \stemUp b[ \stemDown <b fis'> <b fis' a>] \stemNeutral | e,[<e gis b e> <e gis b e>] | << { \voiceOne \crossStaff { s a' a | s fis fis } } \new Voice { \voiceTwo <a, cis e>[<a, a'> <a a'>] | <d d'>4 <b b'>8 } >> | \oneVoice <e e'>4 <eis eis'>8 | <fis fis'>4 <b, b'>8 | << { \voiceOne \acciaccatura cis'8 b4 \acciaccatura cis8 b8 | \acciaccatura cis8 b4 \acciaccatura cis8 b8 | \acciaccatura cis8 b4 \acciaccatura cis8 b8 | \acciaccatura cis8 b4 \acciaccatura cis8 b8 } \new voice { \voiceOne e,4 e8 | e4 e8 | e4 e8 | e4 e8 } >> \oneVoice | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
 \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "violin" \key d \major \time 3/8 \autoBeamOff \relative e' { \override TupletBracket.bracket-visibility = ##f \sVarA } }
 \addlyrics { \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "violin" \key d \major \time 3/8 \relative g' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "bass" \key d \major \time 3/8 \autoBeamOff \relative b, { \sVarCm } }
 >>
>> }
  G.817W.