Strona:Kujawiak (śpiew).djvu/8

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.
  — 8 —

  A że nogi nie statkują
  Ino w miejscu przytupują
  Toć niedziw bo spracowane
  i zmęczone sturbowane
  Toć niedziw bo spracowane
  i zmęczone sturbowane


  
lVarA = \lyricmode { A że no -- gi nie stat -- ku -- ją I -- no "w miej" -- scu przy -- tu -- pu -- ją Toć nie -- dziw bo spra -- co -- wa -- ne i zmę -- czo -- ne stur -- bo -- wa -- ne Toć nie -- dziw bo spra -- co -- wa -- ne i zmę -- czo -- ne stur -- bo -- wa -- ne }

sVarB = { r8 \crossStaff <a cis>[ <a cis fis>] | r \crossStaff <b d>[ <b d>] | r <gis b e>[<gis d' e>] | r \crossStaff <a cis>[ <a cis e>] | r <a c fis>[<a c fis>] | r <a cis e>[<a cis e>] | r <gis d' e>[<gis d' e>] | r <a cis e>[<a cis e>] | r <a d fis>[<b d>] | r <a cis e>[<a cis e>] | r <gis d' e>[<gis d' e>] | r <a cis e>[<a cis e>] | }

sVarA = { a8.^> e16 d cis | b cis d8 fis | e16 fis gis8 e | a16 b cis8 a | fis8. a16 gis fis | e16. cis32 fis8. e16 | d b fis'8.^> e16 | cis a fis'8.^> e16 | d8. a'16 gis fis | e16. cis32 fis8. e16 | d16. cis32 b8 e | \acciaccatura { d8 } cis16. b32 cis8 a | }

sVarD = { }

sVarE = { }

sVarCV = { }

sVarCm = { << { \voiceOne s8 \crossStaff { e' s | s8 fis fis } } \new Voice { \voiceTwo \acciaccatura e,8 \stemDown a4. } \new Voice { \voiceTwo a,4. | <d d'>4 <b b'>8 } >> | \oneVoice <e e'>[<d d'> <eis b'>] | << { \voiceOne s \crossStaff e' s } \new Voice { \voiceTwo \acciaccatura a,,8 \stemDown \slurUp a'([e16 cis a8]) } >> \oneVoice <dis dis'>4. | << { \voiceOne \acciaccatura dis'8 \stemUp e4. | \acciaccatura ais,8 b4. | \acciaccatura bis8 cis4. } \new Voice { \voiceTwo e,4 e8 | e4.~ | e4. } >> \oneVoice <d d'>4 <b b'>8 | << { \voiceOne \acciaccatura fis''8 e4. | \acciaccatura ais,8 b4. } \new Voice { \voiceTwo e,4 e8 | e4 e8 } >> | \oneVoice <a, a'>4. | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
 \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "violin" \key d \major \time 3/8 \autoBeamOff \relative e' { \override TupletBracket.bracket-visibility = ##f \sVarA } }
 \addlyrics { \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "violin" \key d \major \time 3/8 \relative g { \sVarB } }
  \new Staff = "down" \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "bass" \key d \major \time 3/8 \autoBeamOff \relative e, { \sVarCm } }
 >>
>> }
  G. 817W.