Strona:Kujawiak (śpiew).djvu/6

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.
  — 6 —

  Gdy tak młodzież śpiewa hula
  Że aż przywiera koszula
  „Patrzcie ku mnie mówią starzy
  „Toć my przecieć jeszcze jarzy,
  A jednak że te młokosy
  dobrze wodzą nas za nosy,


  
lVarA = \lyricmode { Gdy tak mło -- dzież śpie -- wa hu -- la Że aż przy -- wie -- ra ko -- szu -- la "„Patrz" -- cie ku mnie mó -- wią sta -- rzy "„Toć" my prze -- cieć je -- szcze ja -- rzy, A je -- dnak że te mło -- ko -- sy do -- brze wo -- dzą nas za no -- sy, }

sVarB = { <a,, d fis>[<a d fis> <a d fis>] | <a cis g'>^>[<a d fis> <a d fis>] | <a d fis>[<b d eis> <a d fis>] | <a cis g'>[<a d fis> <a d fis>] | r \grace { fis''16[gis] } \tuplet 3/2 { fis16_\p([e d] } b') r | r8 \grace { e,16[fis] } \tuplet 3/2 { e16_\p([d cis] } a') r | r8 \grace { cis,16[d] } \tuplet 3/2 { cis([b a] } e') r | r8 \grace { cis16[d] } \tuplet 3/2 { cis([b a] } a') r16 | r8 \acciaccatura { a,,16[dis] } a'8_\p[gis16 fis] | \override TupletBracket #'direction = #DOWN \tuplet 3/2 { e([gis b]) } \acciaccatura { cis16[dis] } cis([b gis b]) | r8 \acciaccatura { a,16[dis] } a'8[gis16 fis] | \override TupletBracket #'direction = #UP \tuplet 3/2 { e([gis b] } e8)[b16([gis]) | }

sVarA = { fis16 fis a8 g16([fis]) | \tuplet 3/2 { e([fis]) g } fis8 fis'^> | fis,16 a gis8 a | e16 g fis8 d | e16 e fis8. e16 | d cis e8. cis16 | \tuplet 3/2 { b([cis]) d } cis8 a' | \tuplet 3/2 { b,16([cis]) d } cis8 a | b16 dis fis8 a | gis16 fis e8. cis16 | b16. cis32 dis8 b | e16. fis32 gis8 e | }

sVarD = { }

sVarE = { }

sVarCV = { }

sVarCm = { <d d'>8[<d d'> <d d'>] | <d d'>_>[<d d'> <d d'>] | <d d'>8[<d d'> <d d'>] | <d d'>8[<d d'> <d d'>] | \stemUp d[ \stemDown <e' gis d'> <e gis d'>] | a,[<e' a cis> <e a cis>] | <e gis d'>^>[<e a cis> <e a cis>] | <e gis d'>^>[<e a cis> <e a cis>] | \stemUp b,[ \stemDown <b' fis'> <b fis' a>] | e,[<b' e gis> <b e gis>] | \stemUp b,[ \stemDown <b' fis'> <b fis' a>] | e,[<b' e gis> <b e gis>] \stemNeutral | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
 \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "violin" \key d \major \time 3/8 \autoBeamOff \relative d' { \override TupletBracket.bracket-visibility = ##f \sVarA } }
 \addlyrics { \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "violin" \key d \major \time 3/8 \override TupletBracket #'direction = #UP \relative d''' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "bass" \key d \major \time 3/8 \autoBeamOff \relative d, { \sVarCm } }
 >>
>> }
  G.817W.