Strona:Duch sieroty.djvu/4

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


Jedna zimna mogiła
Moją biedę skończyła
Siwy dziad mnie pochował
On mnie płakał żałował

On mnie ubrał w sukienki
Do téj zimnéj trumienki
Teraz nic mi nie trzeba
Idę sobie do Nieba

Oj! Sieroto oj! dziecię
Nic ci nieżal na swiecie?sVarB = { r4 <b d' g'> <b f' g'> | r4 <c' es' aes'> << { \voiceOne <c' es'>4 } \new Voice { \voiceTwo aes8[g] } >> \oneVoice | r4 <c' d'> <a d'> | r <bes d'> <bes d'> | r <bes d'> <bes d'> | r <c' es'> <c' es'> | r <b d'> <b d'> | r <c' d'> <c' d' fis'> | r <bes d' g'> <b fis' g'> | r <c' es' g'> <a c' es'> | r <c' d'> <a d'> | r <bes d> <bes d> | r4 <b d' g'> <b f' g'> | r4 <c' es' aes'> << { \voiceOne <c' es'>4 } \new Voice { \voiceTwo aes8[g] } >> \oneVoice | r4 <c' d'> <a d'> | r <bes d'> <bes d'> | r <bes f'> <bes f'> | <a f'> <a f'> <a f'> | r <bes f'> <bes f'> | <a f'> <a f'> <a f'> | <c' d'>2.| <c' d' a'>4.\arpeggio \stemUp \slurDown g'8([fis' es'] | d'[c'_\markup { \small \lower #3 \italic "ralen" } bes a \change Staff = "down" g fis] | a8.)[es16](d2) \change Staff = "up" \slurNeutral \stemNeutral | }

sVarA = { g'8 bes' d''4 d'' | c''8 d'' es''4. r8 | d'8 fis' a'4 c'' | bes'8 a' g'4. r8 | d''8 d'' c''4 bes'8. c''16 | bes'4 a' r | d''8 d'' c''4 bes'8. c''16 | bes'4 a' r | g'8 bes' d''4 d'' | c''8 d'' es''4. r8 | d' fis' a'4 c'' | bes'8 a' g'4. r8 | g' b' d''4 d'' | c''8 d'' es''4. r8 | d' fis' a'4 c'' | bes'8 a' g'4. r8 | f'8 bes' d''4 d'' | c''8 es'' d''4. r8 | f' bes' d''4 d'' c''8 es'' d''4. r8 | R2.*4 | }

lVarA = \lyricmode { Jed -- na zi -- mna mo -- gi -- ła Mo -- ją bie -- dę skoń -- czy -- ła Si -- wy dziad mnie po -- cho -- wał On mnie pła -- kał ża -- ło -- wał On mnie u -- brał w_su -- kie -- nki Do téj zi -- mnéj tru -- mie -- nki Te -- raz nic mi nie trze -- ba J -- dę so -- bie do Nie -- ba Oj! Sie -- ro -- to oj! dzie -- cię Nic ci nie żal na swie -- cie? }

sVarC = { <g, g>2. | c | << { \voiceOne \stemDown fis4 s \stemUp \crossStaff { fis | s g g | s f f | s f f | s f f | s fis g } } \new Voice { \voiceTwo d2 r4 | <g, d>2 r4 | bes,2. | bes,2. | bes,2 r4 | d2 r4 } >> | \oneVoice <g, g>2 r4 | c2 r4 | << { \voiceOne s4 \crossStaff { fis fis | s g g } } \new Voice { \voiceTwo d2 r4 | <g, d>2 r4 } >> | \oneVoice <g, g>2 r4 | c2 r4 | << { \voiceOne fis2 \crossStaff { fis4 | s g g | s f f | f f f | s f f | f f f } } \new Voice { \voiceTwo d2 r4 | <g, d>2 r4 | bes,2 r4 | bes,2. | bes,2. | bes,2. } >> | \oneVoice <a, fis>2. | << { \voiceOne \crossStaff a4. } \new Voice { \voiceTwo <d, a, fis>2 } >> \oneVoice r4 | \voiceTwo R2. \oneVoice | f,4\rest r a,8\rest \stemDown \slurDown bes,( \stemNeutral | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
\new Staff { \clef "violin" \key g \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \sVarA }
\addlyrics { \lVarA }
\new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \sVarB }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \sVarC }
  >>
>> }
G 258 W