Strona:Duch sieroty.djvu/3

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


Taka bieda na dworze
A ty śpiewasz nieboże!

Oj! długo ja płakała
Gdy mnie Siostra wygnała
Gdy ja biedna sierota
drżąca stała u płota

Aż raz w nocy w niedzielnéj
Przy dzwonnicy kościelnéj
Mróz wszelakie czucie ściął
I Pan Jezus duszę wziął.
sVarB = { r4 <bes d'> <bes d'> | r es' es' | r <c' d'> <a d'> | r <bes d'> <bes d'> | \stemDown g'8[b'] \stemNeutral d''4 \acciaccatura { f''16 g'' } f''4 | \acciaccatura { es''16 f'' } es''8[d''] c''4 \acciaccatura { es''16 f'' } es''4 | d''8[ \acciaccatura { bes'16 c'' } bes'8] a'4 \acciaccatura { es'16 f' } es'4 | d'8.^\markup { \small \italic "ralen" } [c'16] a4 d' | r <bes d' g'> <bes d' g'> | r <c' d' fis'> <c' d' fis'> | r <a d' fis'> <a d' fis'> | r <bes d' g'> <bes d' g'> | r <bes d' g'> <bes d' g'> | r <c' d' fis'> <c' d' fis'> | r <a d' fis'> <a d' fis'> | r <bes d' g'> <bes d' g'> | r <bes d' f'> <bes d' f'> | r <c' es'> <c' es'> | r <bes d'> <bes d'> | r <c' d'> <c' d' fis'> | r <bes d' g'> <b f' g'> | r <c' es' aes'> << { \voiceOne <c'es'>4 } \new Voice { \voiceTwo aes8[g] } >> | \oneVoice r4 <c' d'> <a d'> | r <g bes d'> <g bes d'> | }

sVarA = { f'8 bes' d''4 f'' | es''8 d'' c''4. r8 | d'8 fis' a'4 c'' | bes'8 a' g'4. r8 | R2.*4 | d''4 d'' d'' | c''8. bes'16 a'4 d' | c'' c''4. c''8 | bes'8. a'16 g'4 d' | d'' d''4. d''8 | c''8. bes'16 a'4 d' | c''8. c''16 c''4 c'' | bes' a' g' | d''8 d'' c''4 bes'8. c''16 | bes'4 a' r | d''8 d'' c''4 bes'8 c' | bes'4 a' r | g'8. bes'16 d''4 d'' | c''8 d'' es''4. r8 | d' fis' a'4 c'' | bes'8 a' g'4. r8 | }

lVarA = \lyricmode { Ta -- ka bie -- da na dwo -- rze A ty śpie -- wasz nie -- bo -- że! Oj! dłu -- go ja pła -- ka -- ła Gdy mnie Sio -- stra wy -- gna -- ła Gdy ja bie -- dna sie -- ro -- ta drzą -- ca sta -- ła u pło -- ta Aż raz w_no -- cy w_nie -- dziel -- néj Przy dzwo -- nni -- cy ko -- ściel -- néj Mróz wsze -- la -- kie czu -- cie ściął J Pan Je -- zus du -- szę wziął. }

sVarC = { << { \voiceOne s4 \crossStaff { f f | s <es g> <es g> | s fis fis | s g g } } \new Voice { \voiceTwo bes,2. | bes, | d | <g, d>2 r4 | } >> | \oneVoice g,4 <g b> <b d'> | c <g es'> <g c'> | <d bes> <d c'> es | d8.[c16] a,4 d | <g, g>2^\markup { \bold "a tempo" } r4 | d2 r4 | d2 r4 | f,2 r4 | <g, g>2 r4 | d2 r4 | d2 r4 | <g, g>2 r4 | << { \voiceOne s4 \crossStaff { f f | s f f | s f f | s fis s } } \new Voice { \voiceTwo bes,2. | bes, | bes, | d2 r4 } >> | \oneVoice <g, g>2 r4 | c2 r4 | << { \voiceOne fis4 s fis } \new Voice { \voiceTwo d2 r4 } >> | <g, d>2 r4 | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
\new Staff { \clef "violin" \key g \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \sVarA }
\addlyrics { \lVarA }
\new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \sVarB }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \sVarC }
  >>
>> }
G 258 W