Strona:Duch sieroty.djvu/5

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


Zal mi jeno tej łąki
Gdzie fijołki i dzwonki

Żal mi słońca w zachodzie
Kiedy świeci na wodzie
I fujarki wierzbowéj
Znad zielonéj dąbrowy.
sVarB = { s2. | r4 \stemUp <bes d' g'> <bes d' g'> | r <c' d' fis'> <c' d' fis'> | r <a d' fis'> <a d' fis'> | r <bes d' g'> <bes d' g'> | r8 \change Staff = "down" f([ \change Staff = "up" f' d' bes \change Staff = "down" f]) \change Staff = "up" | r \change Staff = "down" f([ \change Staff = "up" f' es' a \change Staff = "down" f]) \change Staff = "up" | r \change Staff = "down" f([ \change Staff = "up" f' d' bes \change Staff = "down" f]) \change Staff = "up" | r \change Staff = "down" fis([ \change Staff = "up" fis' d' c' a]) | r4 <bes d' g'> <b f' g'> | r <c' es' g'> <a c' es'> | r <c' d'> <a d'> | r <bes d'> <bes d'> | g8^\p[b] d'4 \acciaccatura { d'16 es' } d'4 | c'8[d'] es'2 | \change Staff = "down" \stemUp d8[fis] a4 \stemNeutral \change Staff = "up" c'4 | \acciaccatura { bes16 c' } bes8[a] g2 | \stemDown g''8^\pp[a''( bes'' cis''' d''' cis'''] | d'''4. cis'''8[d''' cis'''] | d'''4. cis'''8[a'' \acciaccatura cis'''8 bes'']) | g''([cis'''] d'''2) | d'''4.( cis'''8[a'' \acciaccatura cis'''8 bes'']) | g''2.( | bes'''2) r4 | }

sVarA = { R2. | d''4 d''4. d''8 | c''8. bes'16 a'4 d' | c''8. c''16 c''4 c'' | bes'4 a' g' | d''8 d'' c''4 bes'8. c''16 | 
bes'4 a' r | d''8 d'' c''4 bes'8. c''16 | bes'4 a' r | g'8 bes' d''4 d'' | c''8 d'' es''4. r8 | d' fis' a'4 c'' | bes'8 a g'4. r8 | R2.*11 \bar ".." }

sVarC = { a,8.)^\pp[es,16] d,2\fermata | <g, g>2 r4 | d2 r4 | d2 r4 | g,2 r4 | \stemDown <bes,, bes,>2 e,4\rest | <bes,, bes,>2 e,4\rest | <bes,, bes,>2 e,4\rest | <d, d>2 a,4\rest \stemNeutral | <g, g>2 r4 | c2 r4 | << { \voiceOne s4 \crossStaff { fis fis | s g g } | s <b, d> <d f> | r <es aes>8[g f es] | s4 \stemDown <a, c> <a, d> \stemNeutral | r <bes, d> <bes, d> } \new Voice { \voiceTwo d2 r4 | <g, d>2 r4 | g,2 s4 | c2 r4 | d,2 s4 | g,2 r4 } >> | \oneVoice <g, d bes> <g, d bes> <g, d bes> |<g, d bes> <g, d bes> <g, d bes> | d, <d g>(<fis d'>) | \stemDown <g, d g> \stemNeutral <g, d bes> <g, d bes> | d, <d g>(<fis d'>) | \stemDown <g, d g>\sustainOn \stemNeutral <g, d bes> s \clef "violin" <g d' bes'>\arpeggio r r | }

lVarA = \lyricmode { Zal mi je -- no tej łą -- ki Gdzie fi -- joł -- ki i dzwo -- nki Żal mi słoń -- ca w_za -- cho -- dzie Kie -- dy świe -- ci na wo -- dzie J fu -- jar -- ki wierz -- bo -- wéj Znad zie -- lo -- néj dąb -- ro -- wy. }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
\new Staff { \clef "violin" \key g \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \sVarA }
\addlyrics { \lVarA }
\new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \sVarB }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \sVarC }
  >>
>> }
G 258 W