Przejdź do zawartości

Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/1026

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.


Niech wszystko co świat posiada,
Co nad nim dłoń twa unosi,
Twej wszechmocności hołd składa,
I ciebie twórcą swym głosi.

Tą prośbą kończę me pienia,
Bo ty najlepiej wiesz Boże,
Czem słabość mego plemienia,
Uszczęśliwioną być może.


PIEŚŃ III.
Pieśń dziękczynna za otrzymane dobrodziejstwo.
Uwaga. W miejsce oznaczone gwiazdkami kładą się następujące
wyrazy: Za ten urodzaj, — albo: za ten zbiór plonów — za ten deszcz
żyzny — za to zwycięztwo — za miły pokój — lub ogólnie: za dobro-
dziejstwa.\relative c' {
   \clef tenor
   \key f \major

   \autoBeamOff

   \stemDown c2 bes4 a | \stemUp a2 g | f4 f g g | a2 g | \break
   \stemDown a2 a4 bes | c2 a |d4 c bes a | \stemUp a2 g \bar "." \break
   \stemDown c2 a4 bes | c2 c | d4 bes f' d | d2 c | \break
   bes2 \stemUp a4 g | \stemDown d'2 c | \stemUp a a g g | f2 f4 r4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Bo -- że co rzą -- dzisz na zie -- mi i w_nie -- bie,
Wszy -- stko co ma -- my po -- cho -- dzi od cie -- bie:
Racz przy -- jąć od nas u -- ni -- żo -- ne dzię -- ki,
Za \markup{*} \markup{*} \markup{*} \markup{*} da -- ny z_two -- jej rę -- ki.
} }


Boże co rządzisz na ziemi i w niebie,
Wszystko co mamy pochodzi od ciebie:
Racz przyjąć od nas uniżone dzięki,
Za * * * * dany z twojej ręki.