Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/1026

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.


  Niech wszystko co świat posiada,
  Co nad nim dłoń twa unosi,
  Twej wszechmocności hołd składa,
  I ciebie twórcą swym głosi.

  Tą prośbą kończę me pienia,
  Bo ty najlepiej wiesz Boże,
  Czem słabość mego plemienia,
  Uszczęśliwioną być może.


  PIEŚŃ III.
  Pieśń dziękczynna za otrzymane dobrodziejstwo.
  Uwaga. W miejsce oznaczone gwiazdkami kładą się następujące
  wyrazy: Za ten urodzaj, — albo: za ten zbiór plonów — za ten deszcz
  żyzny — za to zwycięztwo — za miły pokój — lub ogólnie: za dobro-
  dziejstwa.


  
\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major

  \autoBeamOff

  \stemDown c2 bes4 a | \stemUp a2 g | f4 f g g | a2 g | \break
  \stemDown a2 a4 bes | c2 a |d4 c bes a | \stemUp a2 g \bar "." \break
  \stemDown c2 a4 bes | c2 c | d4 bes f' d | d2 c | \break
  bes2 \stemUp a4 g | \stemDown d'2 c | \stemUp a a g g | f2 f4 r4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Bo -- że co rzą -- dzisz na zie -- mi i w_nie -- bie,
Wszy -- stko co ma -- my po -- cho -- dzi od cie -- bie:
Racz przy -- jąć od nas u -- ni -- żo -- ne dzię -- ki,
Za \markup{*} \markup{*} \markup{*} \markup{*} da -- ny z_two -- jej rę -- ki.
} }


  Boże co rządzisz na ziemi i w niebie,
  Wszystko co mamy pochodzi od ciebie:
  Racz przyjąć od nas uniżone dzięki,
  Za * * * * dany z twojej ręki.