Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/1027

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.

  Bądź nam i nadal ojcem miłosiernym,
  Wszak my twe dzieci, my twym ludem wiernym:
  A jeźli kiedy z drogi twej zbłądzimy,
  Nie karz, lecz przebacz — my się poprawimy.


  PIEŚŃ IV.
  O błogosławieństwo Kraju.


  
\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/4

  \autoBeamOff

  \stemUp a4( \grace g8 ) \stemDown bes8 \stemUp g | f[ g16 a] c,4 | d8 f e g | g4 f \bar ":|" \break
  g4 a8. f16 | a4 g | \stemDown bes8. a16 c8 a | \stemUp a4 g | \break
  f4 e8 f | d4 \stemDown d' | c \stemUp e,8 g | g4 f \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Bo -- że któ -- re -- go do -- broć się u -- no -- si,
Wy -- słu -- chaj mo -- dły któ -- re ten lud czy -- ni,
W_two -- jej świą -- ty -- ni, w_two -- jej świą -- ty -- ni.
} }
\addlyrics { \small {
Gdy cię cno -- tli -- we ser -- ce o co pro -- si:
} }


  Boże którego dobroć się unosi,
  Gdy cię cnotliwe serce o co prosi:
  Wysłuchaj modły które ten lud czyni,
  W twojej świątyni, w twojej świątyni.

  Błogosław Panu który nami włada,
  Niech tron swych ojców szczęśliwie posiada:
  Na szczęściu ludu niech swą wielkość kładzie,
  W męztwie i radzie.

  Niechaj pobożność krwi jego nie ginie,
  Co wzorem cnoty w dziejach świata słynie:
  By dobrych Królów wiekopomna chwała,
  W wnukach została.

  Błogosław Panie i temu rządowi,
  Który złe znosi, a dobre stanowi:
  W pracy, gdzie idzie o szczęśliwość ludu,
  Niech nie zna trudu.