Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0900

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.


  Dajesz pogodę i deszcz w swojej porze,
  Bydlętaś nasze zrachował w oborze:
  A gdy o każdem pamiętasz stworzeniu,
  I dzieci nasze znasz po ich imieniu.

  Opatrzny Boże na ziemi i niebie,
  Nie odstępuj nas w wszelakiej potrzebie:
  Bo gdy co zrobim naszą tylko siłą,
  Zaraz to poznać, że ciebie nie było.


  PIEŚŃ XVIII.
  Pieśń pokutującego grzesznika.


  
\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemDown a4 a8 a8 bes8 a8 | \stemUp g8 a8 g8 f8 e8 d8 } \break
  \repeat volta 2 {
    f8 f8 e8 f8 g8 e8 | f8 f8 e8 f8 g8 e8 | \break
    \stemDown a8 a8 bes4 a4 | \stemUp g4 f4 r4 }
}
\addlyrics { \small {
  Je -- zu zra -- nio -- ny na me du -- szne ra -- ny,
  Szcze -- gó -- lny w_tej mie -- rze, że sam nic nie bie -- rze,
  Je -- szcze nie -- bem pła -- ci.
}}
\addlyrics { \small {
  Tak wie -- le ra -- zy ten Le -- karz do -- zna -- ny:
}}


  Jezu zraniony na me duszne rany,
  Tak wiele razy ten Lekarz doznany:
  Szczególny w tej mierze, że sam nic nie bierze,
  Jeszcze niebem płaci.

  Ach! ja bez muzgu i prawie szalony,
  Tak ciężko będąc na duszy zraniony,
  Przecież się do tego Lekarza świętego,
  Nigdy nie pospieszę.

  Bardziej mi grzechy i piekło smakuje,
  Niżeli Jezus choć niebem cukruje:
  Ale cóż poradzisz, kiedy nie odradzisz,
  Tak przewrotnej głowie.