Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0881

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.


  PIEŚŃ IV.
  O dobroci Boskiej.


  
\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/4
  \autoBeamOff

  \stemUp f8 a8 \stemDown c8 a8 | \stemUp f8 a8 \stemDown c8 a8 | bes8. a16 bes8 c8 | \break
  d8 c8 bes8 c8 | d8 d8 d8 f8 | c8. bes16 a8 c8 | \break
  \stemUp g8 g8 g8 \stemDown bes8 | \stemUp f8. e16 d8 f8 | g8 g8 g8 \stemDown bes8 | \break
  \stemUp f8. e16 d8 f8 | \stemDown bes4 c8 c8 | d4 f4 | d8 d8 c8 c8 | bes2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Zważ czło -- wie -- cze, zważ czło -- wie -- cze, a -- by -- śmy Bo -- ga ko -- cha -- li,
  Pa -- na swe -- go mi -- ło -- wa -- li,
  U -- wa -- ża -- jąc wiel -- kie da -- ry,
  Co dla nas cier -- piał bez mia -- ry,
  A to z_swej wła -- snej ku nam mi -- ło -- ści.
}}


  Zważ człowiecze, zważ człowiecze, abyśmy Boga kochali,
  Pana swego miłowali,
  Uważając wielkie dary,
  Co dla nas cierpiał bez miary,
  A to z swej własnej ku nam miłości.

  Uważając 2. osobliwszą łaskę Pana,
  Która ci od niego dana.
  Ciebie człowieka stworzywszy,
  Duszę z piekła wybawiwszy,
  A czemże? tylko męką krzyżową.

  Bóg opatrzny 2. Bóg nas wszystkich opatruje,
  W szczęściu, zdrowiu zachowuje;
  Wszystko stworzył, wszak nikomu,
  Czyto w drodze, czyto w domu.
  Nie odmawia łask swojej dobroci.

  Przytem jeszcze 2. niebo nam Pan obiecuje,
  Krwią swą własną podpisuje,