Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0880

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.


  PIEŚŃ III.
  Pieśn w podróży.
  Przekład Psalmu 120 Levavi oculos meos.


  
\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/8
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemDown f8 e8 d8 | c4 a8 | bes4 d8 | c4 r8 | \stemUp f,8 f8 f8 | \break
    g4 g8 a4 g8 f4 r8 }
  g8 g8 g8 | g4 g8 | \stemDown c4 bes8 | \break
  a4 r8 | \stemUp a8 a8 a8 | a4 \stemDown bes8 | c4 bes8 | a4 r8 | f'8 e8 d8 | \break
  c4 a8 | bes4 d8 | c4 r8 | \stemUp f,8 f8 f8 | g4 g8 | a4 g8 | f4 r8 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Pod -- nio -- słem o -- czy na gó -- ry,
  Zkąd mi tu wspar -- cia po -- trze -- ba,
  Byś sie nie pot -- knął w_po -- dró -- ży,
  Niech ten bez -- sen -- ny stróż czu -- je,
  Nig -- dyć on o -- ka nie zmru -- ży,
  Co I -- zra -- e -- la pil -- nu -- je.
}}
\addlyrics { \small {
  Po -- moc jest mo -- ja Pan, któ -- ry
  Stwo -- rzył i zie -- mię i nie -- ba:
}}


  Podniosłem oczy na góry,
  Zkąd mi tu wsparcia potrzeba,
  Pomoc jest moja Pan, który
  Stworzył i ziemię i nieba:
  Byś się nie potknął w podróży,
  Niech ten bezsenny stróż czuje,
  Nigdyć on oka nie zmruży,
  Co Izraela pilnuje.

  On ci straż, on cię obrania,
  Ufaj w bezpiecznej pomocy,
  Pan cię swą ręką zasłania,
  Czy we dnie idzisz, czy w nocy.
  Pan ciebie chroniąc od złego,
  Niech z swej nie puszcza opieki,
  Wejścia i wyjścia twojego,
  Niech strzeze odtąd na wieki.