Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0397

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \omit Staff.TimeSignature
  \time 3/2
  \autoBeamOff

  \cadenzaOn
  \stemUp \hideNotes c16 \unHideNotes c4 d4 f4 f4 e4 g4 \bar "'" e4 f4 e4 (d4) e4 d4 c4 \bar "'" \break
  c4 d4 f4 f4 e4 g4 \bar "'" g4 a4 bes4 a4 (g4) f4 e4 \bar "'" \break
  g4 a4 f4 f4 (e4 d4) e4 f4 \bar "|." s2.
  \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small {
  \markup { \number 5. } Fo -- ras ej -- i -- ci -- at mun -- da -- num_ prin -- ci -- pem:
  Ma -- trem -- que fa -- ci -- at se -- cum par -- ti -- ci -- pem,
  Pa -- tris im -- pe -- ri -- i.
}}
\addlyrics { \small {
  \markup { \number 6. } E -- xi qui mit -- te -- ris hæc do -- na di -- ce -- re:
  re -- ve -- la ve -- te -- ris ve -- la -- men li -- te -- ræ,
  vir -- tu -- te nun -- ti -- i.
 }}


Foras ejiciat mundanum principem:
Matremque faciat secum participem,
Patris imperii.

Exi qui mitteris hæc dona dicere:
revela veteris velamen literæ,
virtute nuntii.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \omit Staff.TimeSignature
  \time 3/2
  \autoBeamOff

  \cadenzaOn
  \stemUp \hideNotes c16 \unHideNotes f4 \stemDown c'4 c4 d4 bes4 c4 \bar "'" d4 f4 c4 d4 bes4 c4 \bar "'" \break
  d4 e4 f4 e4 d4 c4 \bar "'" a4 c4 d4 c4 (bes4 a4) \stemUp g4 f4 \bar "'" \break
  \stemDown a4 c4 bes4 \stemUp a4 (g4 f4 e4) g4 f4 \bar "|." s2.
  \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small {
  \markup { \number 7. } Ac -- ce -- de nun -- ti -- a, dic a -- ve co -- mi -- nus:
  dic ple -- na gra -- ti -- a, dic te -- cum Do -- mi -- nus
  et dic ne ti -- me -- as.
}}
\addlyrics { \small {
  \markup { \number 8. } Vir -- go su -- sci -- pi -- as De -- i de -- po -- si -- tum:
  in quo per -- fi -- ci -- as cas -- tum pro -- po -- si -- tum
  et vo -- tum te -- ne -- as.
 }}


Accede nuntia, dic ave cominus:
dic plena gratia, dic tecum Dominus
et dic ne timeas.

Virgo suscipias Dei depositum:
in quo perficias castum propositum
et votum teneas.