Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0398

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \omit Staff.TimeSignature
  \time 3/2
  \autoBeamOff

  \cadenzaOn
  \stemUp \hideNotes c16 \unHideNotes a4 g4 a4 bes4 a4 g4 \bar "'" a4 f4 g4 f4 (e4 d4) e4 f4 \bar "'" \break
  \stemDown a4 c4 d4 c4 bes4 a4 \bar "'" \stemUp g4 a4 g4 f4 g4 a4 (bes4 a4) \bar "'" \break
  \stemDown c4 (d4 c4) \stemUp f,4 g4 (a4) bes4 (a4 g4) f4 f4 \bar "|." s2.
  \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small {
  \markup { \number 9. } Au -- dit et su -- sci -- pit pu -- el -- la nun -- ti -- um:
  cre -- dit et con -- ci -- pit et pa -- rit fi -- li -- um,
  sed ad -- mi -- ra -- bi -- lem.
}}
\addlyrics { \small {
  \markup { \number 10. } Con -- si -- li -- a -- ri -- um hu -- ma -- ni ge -- ne -- ris:
  et De -- um for -- ti -- um et pat -- rem po -- ste -- ris,
  in fi -- de sta -- bi -- lem.
 }}


Audit et suscipit puella nuntium:
credit et concipit et parit filium,
sed admirabilem.

Consiliarium humani generis:
et Deum fortium et patrem posteris,
in fide stabilem.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \omit Staff.TimeSignature
  \time 3/2
  \autoBeamOff

  \cadenzaOn
  \stemUp \hideNotes c16 \unHideNotes a4 g4 a4 bes4 a4 g4 \bar "'" a4 f4 g4 f4 (e4 d4) e4 f4 \bar "'" \break
  f4 \stemDown c'4 c4 d4 bes4 c4 \bar "'" \stemUp f,4 g4 a4 (bes4) \stemDown c4 (bes4 a4) \stemUp g4 a4 \bar "'" \break
  \stemDown c4 (d4 c4) \stemUp f,4 g4 f4 (e4 d4) e4 f4 \bar "." f4 e4 d4 e4 c4 \bar "'" \break
  g'4 f4 g4 a4 bes4 a4 g4 f4 e4 g4 g4 (f4) \bar "|." s4
  \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small {
  \markup { \number 11. } Qui no -- bis tri -- bu -- at pec -- ca -- ti ve -- ni -- am:
  re -- a -- tus de -- le -- at et do -- net pa -- tri -- am
  in ar -- ce si -- de -- rum. A -- -- -- -- -- -- \skip 1 \skip 1 \skip 1 \skip 1 \skip 1 \skip 1 \skip 1 \skip 1 \skip 1 \skip 1 \skip 1 \skip 1 \skip 1 \skip 1 men.
}}


Qui nobis tribuat peccati veniam:
reatus deleat et donet patriam
in arce siderum.
Amen.