Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0396

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.
390
PIEŚNI ADWENTOWE.


PIEŚN III.
Pieśń ta czyli Proza Adwentowa, śpiewa się na Roratach przed Ewangeliją; a po każdej jej strofie, lud wszystek śpiewa jedną strofę Pieśni: Zdrowaś bądź Maryja.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \override Staff.TimeSignature.style = #'single-digit
  \time 3/2
  \autoBeamOff

  \cadenzaOn
  \stemUp \hideNotes c16 \unHideNotes c4 f4 f4 g4 e4 f4 \bar "'" g4 a4 bes4 a4 g4 f4 \bar "'" \break
  \stemDown a4 c4 bes4 \stemUp a4 g4 f4 \bar "'" e4 (f4) g4 e4 f4 d4 c4 \bar "'" \break
  g'4 f4 (g4 a4) f4 f4 (e4 d4) e4 f4 \bar "|." s2.
  \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small {
  \markup { \number 1. } Mit -- tit ad Vir -- gi -- nem non quem -- vis An -- ge -- lum:
  sed for -- ti -- tu -- di -- nem su_ -- um Ar -- chan -- ge -- lum,
  a -- ma -- -- tor ho -- -- mi -- nis,
}}
\addlyrics { \small {
  \markup { \number 2. } For -- tem ex -- pe -- di -- at pro no -- bis nun \skip 2 tium:
  na -- tu -- ræ fa -- ci -- at ut præ -- ju -- di -- ci -- um,
  in par_ -- tu Vir_ -- gi -- nis.
 }}


Mittit ad Virginem non quemvis Angelum:
sed fortitudinem suum Archangelum,
amator hominis,

Fortem expediat pro nobis nuntium:
naturæ faciat ut præjudicium,
in partu Virginis.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \omit Staff.TimeSignature
  \time 3/2
  \autoBeamOff

  \cadenzaOn
  \stemDown \hideNotes c16 \unHideNotes a4 c4 c4 \stemUp bes4 a4 g4 \bar "'" a4 f4 bes4 a4 g4 a4 \bar "'" \break
  \stemDown a4 c4 c4 \stemUp bes4 a4 g4 \bar "'" a4 f4 bes4 a4 (g4) f4 e4 \bar "'" \break
  g4 a4 f4 f4 (e4 d4) e4 f4 \bar "|." s2.
  \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small {
  \markup { \number 3. } Na -- tu -- ram su -- pe -- ret na -- tus Rex glo -- ri -- æ:
  reg -- net et im -- pe -- ret, et zy -- ma -- sco -- ri -- æ
  to -- llat de me -- di -- o.
}}
\addlyrics { \small {
  \markup { \number 4. } Su -- per -- bi -- en \skip 2 tium te -- rat fa -- sti -- gi -- a:
  col -- la sub -- li -- mi -- um cal -- cet vi pro -- pri -- a,
  po -- tens in præ -- li -- o.
 }}


Naturam superet natus Rex gloriæ:
regnet et imperet, et zymascoriæ
tollat de medio.

Superbientium terat fastigia:
colla sublimium calcet vi propria,
potens in prælio.