Raczże Pan Bóg nadgrodzić

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Raczże Pan Bóg nadgrodzić
Podtytuł 438. z p. Raciborsiego.
Rozdział Pieśni kolędowe
Pochodzenie Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku
Redaktor Juliusz Roger
Wydawca A. Hepner
Data wyd. 1880
Miejsce wyd. Wrocław
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

438.
z p. Raciborskiego.

Dziękując gospodarzom za kolędę:


lVarA = \lyricmode { Racz -- że Pan Bóg nad -- gro -- dzić wam za to sto -- kroć ty -- się -- cy: rży, ko -- no -- pi, gro -- chu, lnu i pro -- sa, ży -- ta naj -- wię -- cej, ję -- czmie -- nia, o -- wsa, wy -- ki, dla krów, ko -- ni i by -- ki, kar -- to -- fli, ka -- pu -- sty, by był wieprz tłu -- sty. }

sVarA = { f4-> a-> g-> bes->    | 
  bes8 bes bes bes a4 g   | 
  a8 a g g f4 r   | 
  f-> a-> g-> bes->    | 
  bes8 bes bes bes a4 g   | 
  a8 a g g f4 r4 | \bar "|" f8 a a a a g g4   |
  f8 a a a a g g4   |
  c8 c c bes a4 g   |
  a8 a g g f4 r   
 \bar "|." s }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { \tempo 4 = 120 }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\relative c' {
\set Staff.midiInstrument = "viola"
\key f \major
\time 4/4
\autoBeamOff \sVarA
}
\addlyrics { \lVarA
} }Raczże Pan Bóg nadgrodzić wam za to stokroć tysięcy:
Rży, konopi, grochu, lnu i prosa, żyta najwięcéj,
Jęczmienia, owsa, wyki,
Dla krów, koni i byki, —
Kartofli, kapusty,
By był wieprz tłusty. —

A teraz się, gospodarzu miły, z wami rozstajem,
Za te ucztę, według waszéj siły, za to dziękujem.
Nie miéjcie za złe tego
Odwiedzenia naszego;
Z Panem Bogiem naszym
Bądźcie tym czasem!


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Juliusz Roger.