Pastorałki i kolędy/Wojna nie drzymie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

Wiwat, wiwat zaśpiewajmy Wojna nie drzymie Woły moje, woły moje
Kolędy
Polska pastorałka, dedykowana od ludu proboszczowi. Tekst śpiewany jest na różne melodie z różnymi zmianami treści, również jako popularna pieśń dożynkowa.

KOLĘDA 110.


\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\autoBeamOff

\stemUp f4 a8 a g4 \stemDown c8[ bes] |
\stemUp a8 a g g f4 r4 \bar ":|"

\stemDown c'8[ b] c d c4 a |
bes8[ a] bes c a4 \stemUp c, |

\stemDown c'8[ b] c d c4 a |
bes8[ a] bes c a4 \stemUp c, |

f4 a8 a g4 \stemDown c8[ bes] |
\stemUp a8 a g g f2 \bar "|."

}
\addlyrics { \small {
Woj -- na nie drzy -- mie, trwo -- ga w_So -- li -- mie,
Bły -- ska -- ją gro -- ty, sy -- pią się ro -- ty,
A trzej w_ko -- ro -- nie, dą -- żą ku bra -- mie,
Kró -- la szu -- ka -- ją, Kró -- la wzy -- wa -- ją.
} }
\addlyrics { \small {
Zkąd się dzień ro -- dzi, woj -- sko po -- cho -- dzi:
} }Wojna nie drzymie, trwoga w Solimie[1],
Zkąd się dzień rodzi, wojsko pochodzi:
Błyskają groty, sypią się roty,
A trzej w koronie, dążą ku bramie,
Króla szukają, Króla wzywają.

W takiej przygodzie, zginiesz Herodzie,
Ba gdybyś zginął i w piekło kinął[2].
Echo w to szczęście, biega po mieście,
Padła nowina, że z Panny Syna,
Dawid swe plemię, ma w Betleemie.

Wschodnie korony, niosą ukłony,
A ztąd jest smutny Herod okrutny.
Gruchnęła sława, krzyknęła wrzawa:
Że dał na ziemię, Bóg święte plemię,
Jeszcze w Dawidzie krew nie wynijdzie.

Już się nam stawił, jarzma nas zbawił,
Pan z nieba rodem, pod złym Herodem:

Idą z królami i z taborami,
Muły, wielbłądy, i pułków rządy,
Lud srogi zbrojnie, rusza spokojnie.

Okryli ziemię ku Betleemie,
A z nieba wodze mają w tej drodze:
Herod zły wściekle, na swe przedpiekle,
Nowina z gości, naszej radości.
O gdyby skoczyć a w punkcie zoczyć,

Cnego dziedzica i królewicza.
Przed tym to Panem, wszystkie kolanem,
Padną narody, w pokoju zgody,
Tamci w Solimie, berło obejmie,
W dobry czas goście, dary przynoście.

Termin w podróży, gwiazda jest w róży,
Fortuną wasza, cześć Messyjasza;
A ten co szuka, Dawida wnuka,
Herod w chytrości, zdechnie ze złości,
Darmo się zbroi, zginie w krwi swojej.


Przypisy

  1. Przypis własny Wikiźródeł Solima - Jerozolima, miejsce śmierci Heroda
  2. Przypis własny Wikiźródeł kinąć - opaść, rzucić, cisnąć


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).