Ogłaszamy dziś nowinę (1904)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Ogłaszamy dziś nowinę
Pochodzenie Kantyczki. Kolędy i pastorałki w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych
Redaktor Karol Miarka
Data wydania 1904
Wydawnictwo Karol Miarka
Miejsce wyd. Mikołów — Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały dział I
Pobierz jako: Pobierz Cały dział I jako ePub Pobierz Cały dział I jako PDF Pobierz Cały dział I jako MOBI
Indeks stron
KOLĘDA  105.
KOLĘDA DLA DZIATEK.

lVarA = \lyricmode { O -- gła -- sza -- my dziś no -- wi -- nę, Wszy -- stkim ra -- do -- ści przy -- czy -- nę, Chry -- stus się nam na -- ro -- dził, Jak da -- wno pro -- ro -- ko -- wan był, We -- sel -- cie się z_ma -- łe -- go Dzie -- cią -- tka. Li li, li li, Li li, li li, z_ma -- łe -- go Dzie -- cią -- tka. }

sVarArep = { \bar "[|:" f8 g a bes c4 c | d2 g,4.(a8) | bes4 \stemDown a8([bes]) \stemNeutral c4 f,8([e]) | d4 e8 g e4 r \bar ":|]" }

lVarB = \lyricmode { Na -- ro -- dził się nam Zba -- wi -- ciel, Wsze -- go świa -- ta Od -- ku -- pi -- ciel; }

sVarAk = { c' c d d | c b c2 | c4 c d8([c]) bes([a]) | g([f]) e g f4 r | f8([g]) a([bes]) c4 c | d8 d bes d c([bes]) a4 | \stemDown bes8([a]) \stemNeutral g([bes]) a([g]) f4 | bes8([a]) g([bes]) a([g]) f4 | g8 g e c f f \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 4/4 \autoBeamOff \relative f' { \repeat volta 2 { \sVarArep } \sVarAk } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \addlyrics { \small \lVarB } }

Ogłaszamy dziś nowinę, * Wszystkim radości przyczynę, * Narodził się nam Zbawiciel, * Wszego świata Odkupiciel; * Chrystus się nam narodził, * Jak dawno prorokowan był, * Weselcie się z małego Dzieciątka. * Li li, li li, Li li, li li, z małego Dzieciątka.

Leży w stajni śliczne Panię, * Rodu ludzkiego kochanie; * Siankiem ciałeczko przykryte, * W pieluszki podłe powite. * Chrystus itd.

Głód i zimno członki zwiera, * Przecież miłość Swą otwiera; * Czem się mróz na ciałko sroży, * Tem się w sercu ogień mnoży. * Chrystus itd.

Leżąc na słomie, łzy toczy, * Drogie perły leją oczy; * Podobny głos nędznikowi, * W płaczu pierwszym człowiekowi. * Chrystus itd.

Wół i osieł usługują, * Stwórcę swego w stajni czują; * Czczą majestat Jego w żłobie, * Choć w podłej ludzkiej osobie. * Chrystus itd.

Dary niosą pastuszkowie, * Pierwsi do żłobu posłowie: * Oddają Mu swe pokłony, * Wielbią Boga z swojej strony. * Chrystus itd.

Trzej Królowie Go witają, * Dary swymi oświadczają: * Że to jest Pan nieba Wieczny, * Choć leży niedostateczny. * Chrystus itd.

Miłe Dziecię, niebios Panie, * Serc naszych uradowanie! * Tobie piosenki śpiewamy, * Ciebie Boga uwielbiamy. * Chrystus itd.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Karol Miarka (syn).