Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 01.djvu/155

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


KOLĘDA  105.
KOLĘDA DLA DZIATEK.

lVarA = \lyricmode { O -- gła -- sza -- my dziś no -- wi -- nę, Wszy -- stkim ra -- do -- ści przy -- czy -- nę, Chry -- stus się nam na -- ro -- dził, Jak da -- wno pro -- ro -- ko -- wan był, We -- sel -- cie się }

sVarArep = { \bar "[|:" f8 g a bes c4 c | d2 g,4.(a8) | bes4 \stemDown a8([bes]) \stemNeutral c4 f,8([e]) | d4 e8 g e4 r \bar ":|]" }

lVarB = \lyricmode { Na -- ro -- dził się nam Zba -- wi -- ciel, Wsze -- go świa -- ta Od -- ku -- pi -- ciel; }

sVarAk = { c' c d d | c b c2 | c4 c d8([c]) bes([a]) | g([f]) e g f4 r | f8([g]) a([bes]) c4 c | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 4/4 \autoBeamOff \relative f' { \repeat volta 2 { \sVarArep } \sVarAk } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \addlyrics { \small \lVarB } }

Ogłaszamy dziś nowinę, * Wszystkim radości przyczynę, * Narodził się nam Zbawiciel, * Wszego świata Odkupiciel; * Chrystus się nam narodził, * Jak dawno prorokowan był, * Weselcie się