O gwiazdo Betleemska, zaświeć

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł O gwiazdo Betleemska, zaświeć
Pochodzenie Kantyczki. Kolędy i pastorałki w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych
Redaktor Karol Miarka
Data wydania 1904
Wydawnictwo Karola Miarki
Miejsce wyd. Mikołów — Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały dział II
Pobierz jako: Pobierz Cały dział II jako ePub Pobierz Cały dział II jako PDF Pobierz Cały dział II jako MOBI
Indeks stron
PIEŚŃ  111.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 6/8 \autoBeamOff \relative e' { \partial 8 e8 | a[gis] a b[ais] b | cis4. e4 r8 | d cis b a4 gis8 | a4. r4 e8 | a[gis] a b[ais] b | cis4. e4 r8 | d8 cis b a4 gis8 | a4. r4 cis8 \repeat volta 2 { fis,4 gis8 a[gis] fis | gis4. cis4 r8 | cis b a a[gis] fis | e'4. r4 d16[cis] | b4 b8 b(ais) b | cis4. e4 r8 | d cis b a4 gis8 | } \alternative { { a4 r4 cis \bar ":|." } { a4. r8 r4 \bar "|." } } } }
  \addlyrics { \small O gwia -- zdo Be -- tle -- em -- ska, Za -- świeć na mem nie -- bie, Ja cię szu -- kam wśród no -- cy, Ja tęsk -- nię bez cie -- bie. Pro -- wadź mnie do sta -- jen -- ki, Gdzie Chry -- stus zło -- żo -- ny, Bóg czło -- wiek z_Pan -- ny świę -- tej, Dla nas na -- ro -- dzo -- ny Pro  -- ny.} }

O gwiazdo Betleemska, * Zaświeć na mem niebie, * Ja cię szukam wśród nocy, * Ja tęsknię bez ciebie. * Prowadź mnie do stajenki, * Gdzie Chrystus złożony, * Bóg człowiek z Panny świętej, * Dla nas narodzony.

Niema Go już w stajence, * Niema Go już w żłobie, * Gdzież pójdziemy, Chrystusie, * Pokłonić się Tobie? * Pójdziemy upaść na twarz, * Przed Twoje ołtarze, * I serce, duszę, ciało, * Poniesiem Ci w darze.

Czy zamieszkasz w tem sercu, * Zbawco mój i Panie! * Gdzie nędzniejsze niż w stajni, * Znajdziesz tam posłanie. * Ulituj się nade mną, * Nad Twojem stworzeniem! * Jakoś stajnią nie wzgardził, * Nie gardź sercem mojem.

Maryo! Tyś przy żłóbku * Czuwała nad Synem, * I uboga stajenka * Szczęściem Twem jedynem. * Nędza Cię nie odstrasza, * Boś z Dziecięciem Twojem, * Czuwał nad Twym Synem, * W nędznem sercu mojem.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Karol Miarka (syn).