Kopia Artykułów Saffianickich

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Franciszek Salezy Potocki
Tytuł Kopia Artykułów Saffianickich
Pochodzenie Silva rerum
Redaktor Stanisław Krzyżanowski
Wydawca Wydawnictwo Równianki
Data wyd. 1864
Druk P. Francow
Miejsce wyd. Odessa
Źródło Skany na Commons
Inne Cała książka
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
KOPIA ARTYKUŁÓW SAFFIANICKICH.
applikowanych do Bractwa pod Tytułem Swiętego Grzegorza Patriarchy Ormiańskiego tu wyrażona die 25 aprilis 1745 Anno, y od I. W. Pana Kollatora approbowana.

In nomine Domini Amen. Artykuły Bractwa Saffianickiego Nacyi ormieńskiey od Pierwszych w koronie Polskich Swoich Antenatów Osiadłych w Stołecznym Mieście Lwowie Urzędownie w Roku P. 1620 ułożone a od Nayiaśnieyszego Iana Kazimierza Króla Polskiego Anno Dni 1667 autentycznie konfirmowane y potym po Miastach Dziedzicznych od Różnych Panów w Polszcze akceptowane, są ninieysze:
Artykuł I. Aby Bogu Sprawiedliwemu ante omnia za wszelkie łaski Iego podziękować żeby szczęscić raczył sprawiedliwemu dorobkowi Te Bractwo Saffianickie wszędzie funduie się pod Tytułem S. Grzegorza, Oświeciciela całei Armenii.
Artykuł II. Uczeń od maystra swego prezentowany Starostom Brackim y tam akceptowany, z onemi idzie do kościoła tam spowiada się y komunikuie i tak klęczący przed ołatarzem S. Grzegorza, wpisuie się w Katalog Imion Brackich, ręką I. X. Promotora, oddawszy grzywnę iedną do Bractwa wpisnego. A konsztu u maystra swego ma się uczyć przez lat trzy bez żadney Inney nadgrody procz przy każdey kopie Maystrowskiey wyprawienia, Skurek Swoich dwie mieć może a po wyściu lat trzech wpisuie się za czeladnika.
Artykuł III. Czeladnik gdy mu Bractwo Lata przyzna u tego Maystra swego Stanawia się, na umowione Myto do warstatu na rok ieden pod winą założoną dwudziestu grzywien na Maystra ktoryby go odmówił. A po wyściu Roku wolne ma postanowienie za opowiedzą Bracką z każdym Maystrem. A któryby odstąpił Maystra swego przed Iarmarkiem na Niedziel cztery, Takowy niema więcey robić w miescie a nie Sobie na Warsztacie robić nie może póty, aż sobie uiedna u Bractwa Maysterstwo.
Artykuł IV. Na maysterstwo wstępuiący ma pokazać w bractwie list ucciwego Urodzenia y Sztuki Rzemiesła y według uproszenia do skrzynki oddać wstępnego, Prawo mieyskie przyiąć, a rok y niedziel sześć nie zasiadaiąc z Maystrami Młodzeństwo służyć Bractwu powinien.
Artykuł V. Kunszt Saffianicki Ten iest umieć wszelk materiał sobie przysposobić, warsztat swoy y tabacharnię mieć porządną: zamszy, safiany, iuchty, kurdybany, y podeszwy wyprawić, meszty, papucie, y buty żułte czerwone y Inne Towary z Rzemiesła Saffianickiego pochodzące wyrabiać.
Artykuł VI. Mayster ieden na mieście Skur hurtowych nad 20 sobie kupić więcej niepowinien, ale Bractwo stargowawszy ma podzielić między wszystkich Maystrów proporcionalnie.
Artykuł VII. Mayster występny w Kunszcie lub z brackich Artykułów albo któryby przy kongressach Publicznych lub Brackich podniósł rękę na drugiego albo Słowem zkonfundował, Takowy podług występku ma bydź karany.
Artykuł VIII. Nie należący do Bractwa gdy, skury do wyprawy daie, ma się umowić z Bractwem y od kaszdey skury po groszu do bractwa oddać, a Bractwo rozda y do wyprawy między maystrów, którzy także po groszu od skurki dadzą do Bractwa.
Artykuł IX. Ci zaś wszyscy Co nie należą do Kathalogu Brackiego Saffianickiego wszelkiej Reliji nacyi y kondycyi ludzie Tak obcy iako też y obywatele Mohylowscy. Mianowicie żydzi szewcy aby nie przeszkadzali w kupnie skur, kuz Capow Baranow na gruncie mohylowskim, y żeby Safiany Skumpią nie wyprawiali ani na warstatach Swoich Czeladź Saffianicką sadzili ani Tabacharnie mieli, ani z naszemi Maystrami Spułkę mieli, ani buty Żułte y Czerwone robili, ani przedawali pod konfiskacyą y utratą wszystkiego połowe na zamek, a połowę na Bractwo, Prawem Pańskim surowo zakazuie się.
Artykuł X. Te bractwo Saffianickie niema dependować od żadney Zwierzchności Zamkowey ani urzędowey Ani od Innych Cechów ale y owszem zamek ma przydać pomoc do exekucyi.
Artykuł XI. Elekcya dorocznia Starszych Braci to iest Starostów, odprawia się przed Festem s. Grzegorza przypadaiącym w Czwartą Niedzielę po Swiątkach Zesłania Ducha Swiętego, w Ten sposób. Wszyscy bracia obesłani od Bractwa po wysłuchaney wotywie brackiey zasiadaią w kruchcie kościelnym, w obecności I. X. Proboszcza u Skrzynki Bruckiey na Stoliku otworżoney, Gdzie Przeszłoroczni Starostowie po Uczynioney Kalkulacyi Zwierzchności Swoiey tam Swoie Urzędy składaią. Potym wszyscy bracia albo Przeszłorocznych Starostów potwierdzaią, albo przez Wota Inszych obieraią, A. I. X. Proboszcz władzą Swoią onych approbuiąc Elekcyę podpisuie y Xięgi dzieiow Brackich, Regestra Percepty y Expensy konfrontuie y likwiduie podpisawszy one a Ieżeli się znaydźie Iaki uszczerbek w skrzynce wszystko popełnić maią Starostowie, z Swoiey własney Fortuny. A ta Skrzynka Zamknięta będzie, na zamek y na kłudkę na bezpiecznym mieyscu lokowana, lub u Starszego Starosty, klucz ieden będzie u młodszego Starosty, a drugi klucz u Starszego z Maystrów.
W tey skrzynce konserwuią się Te Artykuły, Xięgi Dzieiów Brackich regestra Summy y Fundusze brackie y Zastawy, które we Dwoie waloru mieć maią Summ pożyczanych, y to nie Fanty żadne, ale złoto, srebro, y kleynoty Same, Summy Zaś nie mogą bydź dane obcemu tylko samym braciom na Interes od Sta po złp. ośm do Roku, a żaden grosz bracki nie może bydź expensowany na mieskie, ani na żadne Inne potrzeby ale szczególnie na Chwałę boską y ozdobę kościoła naszego według Dyspozycyi I. X. Proboszcza, któremu Co rocznie cztery mszy Kwartalnie ma płacić Bractwo, A gdy się zapomoże bractwo na ten czas dwie mszy każdego tygodnia, aby się odprawiali w tym kościele Iedna za żyiących a druga za umarłych Fundowane będą do Ołtarza Swiętego Grzegorza wiecznemi czasy.
Każdy wpisany do bractwa tego ma odmawiać ieden Pacierz, Zdrowaś Maria y Chwała Oycu y Wierzę w Boga; a każdego Czwartku trzeba będzie zmówić Ieden pacierz, Także Zdrowaś Maria, Chwała Oycu y wierzę w Boga na Intencyę kościoła Swiętego Katolickiego Tudziesz aby Bóg za przyczyną Grzegorza S. w zasługach pięciu ran Iezusowych podwyższył kościoł y wiarę Katolicką. Zgodę między Pany miłość między Chrześciany a dziedzicznemu Miasta tego Państwu Szczęśliwe Panowanie y Temu Bractwu Pomnożenie darować raczył.
Każdy Brat Co Roku odda Sprawiedliwey Swoiey pracy do skrzynki po złotemu Iednemu na Chwałę boską I każdy Swoią Swicę w Domu mieć będzie z którą w ręku znaydować się powinien na Processiach y pogrzebach Brackich. A Fest S. Grzegorza z Processiami Kazaniami Sollenizować. Ołtarz swoy ozdobnie w apparetach w ochędostwie y w swietle prowidować, Przeto będą mieli w kościele skrzynię Bracką ze wszystkim Takowym porządkiem:
Powinni też Bracia zdrowi, Chorych Braci nawidzać, Smutnych Cieszyć, nędznych ratować, a o niebezpiecznie Słabych, y Konaiących donośić I. X. Proboszczowi y Xiężom aby onych S. Sakramentami y porządkiem katolickiem opatrzyli, a Ieżeliby zaś bardzo ubogi Brat umarł tedy Bracia onemu należyty pogrzeb Sprawią y pierwszą Spowiedź Swoią y Kommunię S. za Duszę Iego ofiarować i Innemi pobożnemi uczynkami ratować ie powinni.
Te zaś wszystkie Artykuły Pobożne uczynki y powinności brackie aby przy porządku Swoim potomnie zostawali, y większą Chwałę boską przy kościele Ormiańskim pomnażały się my I. X. Proboszczowi Swemu Iako należy temu Rzący naszemu teraz y na potym zostaiącemu poddaiemy Datum w Mohilowie die 25 aprilis 1745 anno. Obywatele Mohylowscy Ormianie.

Manuk Donkiewicz.
Krzysztof Bogdanowicz
Grzegorz Getroni etc.

Te Prawo postanawiać pozwalam obywatelom nacyi ormieńskiey ale Inney Nacyi do niego pociągać niepowinni od Skompij płacić niepowinni, kiedy na Swoię potrzeb sprowadzać będą, rznąć pozwalam na robienie Skór, y od tego nic płacić niepowienni, na co się podpisuię własną ręką die 14 maij 1745 anno w Mohilowie.

Fra: Sal: Potocki Krayczy Koronny.
(L. S.)
Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Franciszek Salezy Potocki, Stanisław Krzyżanowski.