Deszczyk (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Deszczyk
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
Deszczyk.

Mój deszczyku, mój kochany,
Nie padajże na te łany,
Nie padajże na te kopy,
Bo my dzisiaj zwozim snopy.
Wio, koniki, wio!

Bokiem, bokiem, za obłokiem
Idzie chmurka raźnym krokiem;
A my chmurkę wyprzedzimy,
Wszystkie snopy pozwozimy.
Wio, koniki, wio!

Spojrzę w górę, klasnę z bata,
Już i chmurka się rozlata,
Jasne niebo nad głowami,
Białe pyły za wozami.
Wio, koniki, wio!sVarC = { dis8([fis e dis]) e4^> | dis8([fis e dis]) e4^> | dis8([fis e dis e fis] | dis[e fis gis a b]) | a4 a a | <a cis>4 <e b'> <e b'> | <fis a>8[<gis b>] <fis a>4 <e b'> | <cis a'>8[<d b'>] <cis a'>4 <b gis'> | % w1
<a a'> <d gis> <d gis> | <cis a'> <b b'> <b b'> | <e a> <e gis> r | r <cis a'> <a a'> | % w2
gis8\sustainOn([e'] b'4) r\sustainOff | a,8\sustainOn([e'] a4) r\sustainOff | <e d'>4 r <e b'> | <a cis> a,8([b] cis) r | cis8\sustainOn([gis']) r4 r\sustainOff | b,8\sustainOn([fis']) r4 r\sustainOff | <e gis d'> r <e gis d'> | <a cis>8 r <a, e' a>4^> r }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Spoj -- rzę w_gó -- rę, kla -- snę z_ba -- ta, Już i chmur -- ka się roz -- la -- ta, Ja -- sne nie -- bo nad gło -- wa -- mi, Bia -- łe py -- ły za wo -- za -- mi. }

sVarA = { R2.*4 | cis8^\f d b4 b | a8 \stemUp b \stemNeutral gis4 gis | fis8 e fis4 gis | a8 gis a4 b | % w1
cis8 d b4 b | a8 \stemUp b \stemNeutral gis4 gis | fis4. e8 dis e | fis gis a([b]) cis([d]) | % w2
e2. | cis | b8 cis d4 fis,8([gis]) | a4 r r | cis2.^\p | fis, | e8^\p gis b([d]) b([cis]) | a4 r r \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Mój de -- szczy -- ku, mój ko -- cha -- ny, Nie pa -- daj- -- że na te ła -- ny, Nie pa -- daj- -- że na te ko -- py, Bo my dzi -- siaj zwo -- zim sno -- py. \set stanza = "1.2.3. " Wio, wio, wio, ko -- ni -- ki, wio! Wio, wio, wio, ko -- ni -- ki wio! }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Bo -- kiem bo -- kiem, za o -- bło -- kiem, I -- dzie chmur -- ka ra -- źnym kro -- kiem, A my chmur -- kę wy -- prze -- dzi -- my, Wszy -- stkie sno -- py po -- zwo -- zi -- my. }

sVarB = { dis8_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Żwawo i z życiem." } ([fis e dis]) e4_> | dis8([fis e dis]) e4_> | dis8([fis e_\< dis e fis] | dis[e fis gis\! a b]) | <e, a cis>_\f[d'] <e, a cis>4 <e a cis> | <e a>8([b']) <e, gis>4 <e gis> | <d fis>8[<d e>] <d fis>4 <e gis> | <e a>8[<e gis>] <e a>4 <e b'> | % w1
<e cis'>8([d']) <e, b'>4 <e b'> | <e a>8([b']) <d, gis>4 <d gis> | <d fis>4. e8([dis e] | fis[gis] <e a>[b' <e, cis'> d']) | % w2
<b e>4._\f e,8( <b' e>4) | \stemUp <a cis>4. cis,8^( <a' cis>4) \stemNeutral | <gis b>8_([cis] d) r <d, fis>([gis]) | <e a>4 cis8([d] e-.) r | <eis cis'>4_\p cis8_([eis] cis'-.) r | <a, d fis>4 a8([d] fis) r | e_\f([gis] b[d] b[cis]) | a r <a cis a'>4^> r \bar ":|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto animato." } \autoBeamOff \relative c'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \relative d' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key a \major \time 3/4 \relative d { \repeat volta 3 { \sVarC } } }
 >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.