Dożynki (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Dożynki
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
Dożynki.

Mamuniu! Tatuniu!
Otwierajcie wrota,
Niosą nam tu wieniec
Ze szczerego złota!
Grajże, grajku, a wesoło,
Bo dziś wszyscy staniem wkoło.
Plon przynieśli, plon!

Przynieśli nam wieniec
Z kłosów naszej ziemie,
Ślicznie przewijany
Wstęgami krasnemi!
Grajże, grajku, a wesoło,
Bo dziś wszyscy staniem wkoło.
Plon przynieśli, plon!

Bodaj się te ręce
Z naszemi złączyły,
Co ten śliczny wieniec
Z złotych zbóż uwiły.
Grajże, grajku, a wesoło,
Bo dziś wszyscy staniem wkoło.
Plon przynieśli, plon!sVarC = { << { \voiceOne es8( e4 f8) | fis( g4 f8) | es( e4 f8) | fis( g4 es8) } \new Voice { \voiceTwo aes,2 | aes | aes | aes4. r8 } >> | \oneVoice <aes es'>4. <aes es'>8 | <aes es'>4. <aes es'>8 | % w1
<aes es'>4. <aes es'>8 | <aes es'>4. <aes es'>8 | <es es'>4. <es es'>8 | <aes es'>4. <aes es'>8 | <es es'>4. <es es'>8 | <aes es'>4. <aes es'>8 | <es es'>[es'] es[es] | es[es] \stemDown <aes, es'>[<aes es'>] | <es es'>[es'] \stemNeutral es[es] | % w1
es[es] es[<des es bes'>] | <c aes c'>4.^> s8 | <bes bes'>4 <es, es'> | <aes es'> <des f> | <aes es'> r }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Bo -- daj się te rę -- ce Z_na -- sze -- mi złą -- czy -- ły, Co ten śli -- czny wie -- niec Z_zło -- tych zbóż u -- wi -- ły. }

sVarA = { R2*3 | r4 r8 es^\f c'4 aes8 aes | des4 c8([bes]) | % w1
c8. des16 es8 des | c([bes]) aes4 \breathe | \stemUp bes8. \stemNeutral g16 f8 es | aes8([bes]) c4 \breathe | \stemUp bes8. \stemNeutral g16 f8 es | aes4 aes | <des, es>8.^\f^\markup { \halign #-2 \small \italic "Chór." } <des f>16 <des g>8 <des aes'> | <des bes'> <es c'> <des bes'> <c aes'> \breathe | <des es>8. <des f>16 <des g>8 <des aes'> | % w1
<des bes'> <f des'> <es c'> <g bes> \breathe | <aes es'>4.^> << { \voiceOne aes8 | es'([des]) } \new Voice { \voiceTwo aes | f4 } >> \oneVoice <es c'>8([<des bes'>]) | << { \voiceOne aes'2( | aes4) } \new Voice { \voiceTwo c,4( des | c) } >> \oneVoice r \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Ma -- mu -- niu! Ta -- tu -- niu! O -- twie -- raj -- cie wro -- ta, Nio -- są nam tu wie -- niec Ze szcze -- re -- go zło -- ta! \override LyricText.extra-offset = #'(0 . -2.8) \override LyricHyphen.extra-offset = #'(0 . -2.8) Graj- -- że, }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Przy -- nie -- śli nam wie -- niec Z_kło -- sów na -- szej zie -- mi, Śli -- cznie prze -- wi -- ja -- ny Wstę -- ga -- mi kra -- śne -- mi! \once \override LyricText.extra-offset = #'(-4 . 2.4) \markup { \override #'(baseline-skip . 1) \override #'(line-width . 40) \center-column { ⎫ ⎬ ⎭ } } "" graj -- ku, a we -- so -- ło, Bo dziś wszy -- scy sta -- niem w_ko -- ło, Plon przy -- nie -- śli, plon! }

sVarB = { << { \voiceOne aes4^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Cokolwiek żwawo." } _( g8[f]) } \new Voice { \voiceTwo c2_\f } >> | \oneVoice <des es> | << { \voiceOne aes'4_( g8[f]) } \new Voice { \voiceTwo c2 } >> | \oneVoice <des es>4. es8 | << { \voiceOne c'4 aes8[aes] | des4 c8[bes] } \new Voice { \voiceTwo <c, es>4._\mf <c es>8 | <des g>4. <des g>8 } >> | % w1
\oneVoice <es aes c>8.[<bes' des>16] <c es>8[<bes des>] | <aes c>([<es bes'>] <c aes'>4) | <des bes'>8.[g16] f8[<des es>] | <c aes'>([<es bes'>] \stemUp <aes c>4) \stemNeutral | <des, bes'>8.[g16] f8[<des es>] | <c aes'>4 <c aes'> | <des es>8._\f[<des f>16] <des g>8[<des aes'>] | <des bes'>[<es c'>] <es bes'>[<c aes'>] | <des es>8.[<des f>16] <des g>8[<des aes'>] | % w1
<des bes'>[<f des'>] <es c'>[<g bes>] | <es aes es'>4._> aes8 | << { \voiceOne es'_([des]) } \new Voice { \voiceTwo <f, aes> } >> \oneVoice <es g c>([<des bes'>]) | << { \voiceOne aes'2 | aes4 } \new Voice { \voiceTwo c,4^( des8[f]) | <c es>4 } >> \oneVoice r \bar ":|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto." } \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \relative a' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key f \minor \time 2/4 \relative e { \repeat volta 3 { \sVarC } } }
 >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.