Śpiewnik kościelny/Z nami dziś niebiosa Stwórcę wysławiajcie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Z nami dziś niebiosa Stwórcę wysławiajcie
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 

Cały tekst

Indeks stron

PIEŚŃ II.
O Trójcy Przenajświętszej.

<<
 \new Voice = "melody" {
  \relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major

  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 { 
   \stemDown c4. bes8 a[ bes] c[ d] | bes2 c | a4 a a8[ bes] c[ a] | \stemUp g4.( a8) g2 |
  } \break
  g4 g a a | bes2 a | g4 g a a | bes2 a | \break
  \stemDown c4. d8 e4 c | f( e) d( c) | d d d8[ e] f[ d] | c4.( bes8) a2 \bar "." \break
  \repeat volta 2 { 
  \stemDown a2 a4 a | a( g) a( c) | bes2 a4 a | a8[ bes] c[ a] \stemUp g4.( a8) | g2 r |
  } \break
  \stemDown c2 c4 c | c( a) bes( c) | d2 r | d2 c4 bes8[ c] | d2( c4) bes | a2 r | \break
  g2 c4 c | bes2 c | a4 a a8[ bes] c[ a] | \stemUp g4.( a8) g2 | \break
  \stemDown g4 g c c | bes2 c | a4 a a8[ bes] c[ a] | \stemUp g4.( a8) g2 | \break
  \stemDown c2 d8[ c] bes[ a] | c2 a \bar "|." \break
  }
 } 
\new Lyrics {
 \lyricsto "melody" {
  <<
   { Z_na -- mi dziś nie -- bio -- sa Stwór -- cę wy -- sła -- wiaj -- cie, }
   \new Lyrics {
    \set associatedVoice = "melody"
   Z_na -- mi A -- nio -- ło -- wie po -- kłon Trój -- cy daj -- cie.
   }
 >>
Z_na -- mi zie -- mia, mo -- rze, pta -- stwo, zwie -- rze, drze -- wa,
I co tyl -- ko ży -- je, nie -- chaj pieśń tę śpie -- wa:
  <<
   { Bło -- go -- sła -- wio -- ny Bóg Oj -- ciec nasz Stwo -- rzy -- ciel! }
   \new Lyrics {
    \set associatedVoice = "melody"
    Bło -- go -- sła -- wio -- ny Syn świa -- ta od -- ku -- pi -- ciel!
   }
 >>
 Bło -- go -- sła -- wio -- ny Duch świę -- ty po -- cie -- szy -- ciel!
 We trzech o -- so -- bach, Bóg nasz jest je -- dy -- ny,
 Oj -- ciec wszy -- stkich ży -- wi, a Syn gła -- dzi wi -- ny,
 Duch ser -- ca u -- czy.
 }
}
>>Z nami dziś niebiosa Stwórcę wysławiajcie,
Z nami Aniołowie pokłon Trójcy dajcie.
Z nami ziemia, morze, ptastwo, zwierze, drzewa,
I co tylko żyje, niechaj pieśń tę śpiewa:
Błogosławiony Bóg Ojciec nasz Stworzyciel!
Błogosławiony Syn świata odkupiciel!
Błogosławiony Duch święty pocieszyciel!
We trzech osobach, Bóg nasz jest jedyny,
Ojciec wszystkich żywi, a Syn gładzi winy,
Duch serca uczy.

Do nas święci z nieba na ten głos pospieszcie,
Z nami dusze w czyszczu tą się pieśnią cieszcie:
Narody niewierne, głos Trójcy słuchajcie,
Wierni o tem słysząc na twarz upadajcie.
Błogosławiony Bóg i t. d.

Bóg co sam przepaści napełnia głębiny,
Ten ma trzy osoby, w naturze jedyny,
Trójcą świętą nazwan z swego objawienia,
Ktoby go tak nie znał, niepewny zbawienia.
Błogosławiony Bóg i t. d.

Z nami wyznawajcie Apostolskie głosy,
Ojca, Syna, Ducha, Boga nad niebiosy:
W Imie tego Boga my od was ochrzczeni,
W Iwie tejże Trójcy niech będziem zbawieni.
Błogosławiony Bóg i t. d.

Ojciec wszystko stworzył słowem a nas ręką,
Syn stał się człowiekiem zbawia nas swą męką,
Bóg Duch w Sakramentach na kapłańskiej dłoni,
Rodzi, wzmacnia, karmi, leczy, mnoży, broni.
Błogosławiony Bóg i t. d.

Obraz swój na duszy łudzkiej Bóg wyraża,
Człowiek duszę traci gdy Boga obraża:
Bo choć dusza droższa nad słońce i gwiazdy,
Jednak ją za grzechem daje czartu każdy.
Błogosławiony Bóg i t. d.

Grzech jest złość gwałcąca Boskie przykazanie,
Bogu cześć wydziera i bliźnim kochanie:
Kto grzech czyni albo grzechem się nie brzydzi,
Tego Bóg jak czarta wiecznie znienawidzi.
Błogosławiony Bóg i t. d.

Hardość, chciwość, niewstyd, gniewliwi, pijani,
Gnuśni, nieochrzczcni, są czartu poddani:
Myśl, słowo, uczynek, albo zaniedbanie,
Ciągną pomstę Bożą, gwałcąc przykazanie.
Błogosławiony Bóg i t. d.

Kto zgorszy, obmówi, lub zmyśli, posądzi,
Źle poradzi, skrzywdzi, pobłaży, pobłądzi,

Jeszcze jemu ta złość w tem życiu zaszkodzi,
Jeżeli on z chęcią krzywdy nie nadgrodzi.
Błogosławiony Bóg i t. d.

Kto klnie lub nieczysty, gardzi rzeczy święte,
Cudze rzeczy tai, ma życie przeklęte,
Kościoła nie słucha, ufa w zabobony,
Ten z wiary i łaski Bożej wyrzucony.
Błogosławiony Bóg i t. d.

Którzy Boga nie chcą poznać ani siebie,
W grzechach swoich pomrą i nie będą w niebie;
Bo ich pomsta Boża i w życiu nie minie,
I na Jozafata straszliwej dolinie.
Błogosławiony Bóg i t. d.

W życiu tracą łaskę, po śmierci zbawienie,
Od świętych odchodzą na wieczne płomicnie:
Lecz Bóg miłosierny do sądu nie spieszy,
Gdy się sam kto sądzi ten się z niebem cieszy.
Błogosławiony Bóg i t. d.

Łaskawie odpuszcza gdy z kapłanem siedzi,
Widząc żal, poprawę grzesznych po spowiedzi:
Ale nieszczęśliwy kto się tak spowiada,
Że swe grzechy tai, albo znów w nie wpada.
Błogosławiony Bóg i t. d.

Którzy w postach, modłach grzechy opłakują,
Karmią, odziewają, ubogich ratują,
Chorym służą, więźniom na okup składają,
Z nich umarłych dusze w czyszczu pomoc mają.
Błogosławiony Bóg i t. d.

Domy Boskie zdobią, ołtarze, obrazy,
Kości świętych wielbią bez wiary urazy,
Jednej są posłuszni cnej kościoła głowie,
Odpust biorąc nad swe przekładają zdrowie.
Błogosławiony Bóg i t. d.

Takich gdy chce karać Ojciec zagniewany,
Bóg Syn na ołtarzu stawi krew swą, rany:
Ciało, krew swą Jezus wraz z kapłanem święci,
Samym sobą karmi, by nam był w pamięci.
Błogosławiony Bóg i t. d.

Teraz post, jałmużna, modlitwy i praca,
Sprawiediiwą karę przez odpust odwraca:
Tu kazania, spowiedź, są do nieba drogą,
Po śmierci łzy krwawe nic już nie pomogą.
Błogosławiony Bóg i t. d.

Teraz świętych Boskich wezwana przyczyna,
Z Matką miłosierdzia, zjedna Boga Syna:
Ale komu w grzechu śmierć odbiera siły,
Ten z potępionemi zawyje z mogiły.
Błogosławiony Bóg i t. d.

Nużeż z płaczem w niebo oczy swe podnośmy,
Trójcy przenajświętszej odpuszczenia prośmy:
Przedwieczny nasz Boże, daj nam gniew swój minąć,
l nie daj nam dziełom rąk swoich zaginąć.
Błogosławiony Bóg i t. d.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).