Śpiewnik kościelny/Pod twój płaszcz się uciekamy

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Pod twój płaszcz się uciekamy
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II
Pobierz jako: Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II jako ePub Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II jako PDF Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II jako MOBI
Indeks stron

PIEŚŃ IX.
O Najśw. M. P. Szkaplerznej.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemUp f8 a8 \stemDown c4 c4 | d8 c8 bes4 a4 | c8 a8 a4 bes4 | \break
    \stemUp g8 g8 f2 }
  \stemDown c'8 a8 \stemUp a4 g4 | \stemDown d'8 c8 bes4 a4 | \break
  c8 a8 \stemUp a4 g4 | \stemDown d'8 c8 bes4 a4 | \stemUp f8 a8 \stemDown c4 c4 | \break
  d8 c8 bes4 a4 | c8 a8 a4 bes4 | \stemUp g8 g8 f2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Pod twój płaszcz się u -- cie -- ka -- my Ma -- tko Bo -- ska Ma -- ry -- ja,
  Racz -- że nam na po -- moc spie -- szyć,
  I w_nie -- szczę -- ściu nas po -- cie -- szyć,
  A my cię sła -- wić bę -- dzie -- my,
  I po -- prze -- sta -- niem grze -- szyć.
}}
\addlyrics { \small {
    Bo gdy cię w_smu -- tku wzy -- wa -- my, wnet nasz smu -- tek prze -- mi -- ja:
}}


Pod twój płaszcz się uciekamy Matko Boska Maryja,
Bo gdy cię w smutku wzywamy, wnet nasz smutek przemija:
Raczże nam na pomoc spieszyć,
I w nieszczęściu nas pocieszyć,
A my cię sławić będziemy
I poprzestaniem grzeszyć.

Bóg Ojciec za matkę ciebie obrał dla Syna swego,
A Syn Boży, Bóg na niebie, wziął ciało z ciała twego:

Duch święty swemi darami,
Obsypał cię i łaskami,
Za Królowę i za Panią
Przeznaczył cię nad nami.

Aniołowie się radują, żeś matką Jezusową,
Słodkie pienia wyśpiewują, wiedząc żeś ich Królową:
I my także ci śpiewamy,
Królową naszą być znamy,
Miej nas zawsze w swej opiece,
Pokornie cię błagamy.

Ta Królowa wszystkich broni, nikogo nie opuszcza,
Chociaż kto w ostatniej toni, jeźli się na nią spuszcza:
Ona każdego ratuje,
I od zguby zachowuje,
Kto tę Pannę szczerze kocha,
Niech jej cnot naśladuje.

Już do szczęścia najwyższego została wywyższona,
I blizko tronu Boskiego w chwale jest posadzona:
Ażeby Syna błagała,
I za nami się wstawiała,
W nędzy i nieszczęściu naszem,
Pomocy udzielała.

Kto tej Pannie wiernie służy, zapewnia swe zbawienie,
Choć się w tem życiu zadłuży, ma i w czyszczu ulżenie:
Kto w opiece jej zostaje,
Temu pomocy dodaje,
I nie da mu wiecznie zginąć,
W obronie jego staje.

Racz nas o Pani łaskawie trzymać w swojej obronie,
W całem życiu, w każdej sprawie, a szczególniej przy zgonie:
Byśmy wiecznie nie zginęli,
Lecz w Bogu mile zasnęli,

A po skończonem tem życiu,
Zbawienie osiągneli.

Przez gorzką śmierć Syna twego prosim cię o przyczynę,
Wstaw się za nami do niego w śmierci naszej godzinę,
Byśmy szczęśliwie skonali,
Syna i ciebie kochali,
Święty, Święty Pan zastępów,
Wiecznie w niebie śpiewali.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).